Δημοσιεύθηκε ο τύπος και τρόπος υποβολής και καταχώρησης των καταγγελιών που υποβάλλονται στην Επιτροπή Ανταγωνισμού

Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις του ν. 3959/2011, τις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν κατά τη συζήτηση και το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, ομόφωνα αποφασίζει και:
Καθορίζει τον τύπο, τον τρόπο υποβολής και καταχώρησης των παρ. 1 και 2 του άρθρου 36 του ν. 3959/2011, καταγγελιών που υποβάλλονται στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, όπως αυτό αποτυπώνε- ται στο έντυπο που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.
Η παρούσα αντικαθιστά στο σύνολο, την υπ’ αρ. 546/VII/2012 απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
Η απόφαση εκδόθηκε την 7η Ιουλίου 2022.

Δείτε εδώ το ΦΕΚ με τα πρότυπα