Παράταση στην αδειοδότηση Παιδικών Σταθμών

Με το άρθρο 164 του νομοσχεδίου με τίτλο «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασίατου περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις» που ψηφίστηκε από την Βουλή, δίνεται παράταση μέχρι την 31η Ιουλίου 2023 στα δικαιολογητικά νόμιμης λειτουργίας των, εν λειτουργία, παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών των Δήμων και των Νομικών Προσώπων τους, καθώς και για τη συμμόρφωση αυτών σε διατάξεις του π.δ. 99/ 2017.
Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Βορίδης ανακοίνωσε στην ομιλία του ότι μόνο το 50% των σταθμών έχουν συμμορφωθεί.

Συγκεκριμένα το Άρθρο 164 αναφέρει
Αδειοδοτήσεις δημοτικών παιδικών σταθμών – Παράταση προθεσμιών – Τροποποίηση άρθρου 13 ν. 4623/2019
Στις παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 13 του ν. 4623/2019 (Α ́ 134) διαγράφονται οι λέξεις «από τη λήξη της», οι εκεί προβλεπόμενες προθεσμίες παρατείνονται έως την 31η.7.2023 και το άρθρο 13 διαμορφώνεται ως εξής:

« Άρθρο 13 Παράταση προθεσμιών

  1. Η προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017 (Α ́ 141) ως προς το πιστοποιητικό πυρασφάλειας της περ. α ́ της ανωτέρω διάταξης, παρατείνεται έως την 31η.7.2023 για τις εξής περιπτώσεις:
    α) για τα κτίρια παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών με ημερομηνία αίτησης έκδοσης οικοδομικής άδειας μετά τις 17.2.1989, καθώς και για τα κτίρια, τα οποία διαθέτουν οποιοδήποτε νομιμοποιητικό έγγραφο ανέγερσης μετά την ανωτέρω ημερομηνία και για τα οποία απαιτείται αλλαγή της χρήσης τους μερικά ή ολι- κά, προκειμένου να ενταχθούν στην κατηγορία «Ε ́ – Υ- γεία και Κοινωνική Πρόνοια» του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Α ́ και του άρθρου 5 του Κεφαλαίου Β ́ του π.δ. 41/2018 (Α ́ 80) ή και προσθήκη δόμησης λειτουργικά εξαρτημένη, σύμφωνα με την παρ. 2.1.γ του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α ́ και στον πίνακα 1 του π.δ. 41/2018,
    β) για τα κτίρια παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών με ημερομηνία αίτησης για έκδοση οικοδομικής άδειας πριν τις 17.2.1989, καθώς και για τα κτίρια, τα οποία διαθέτουν οποιοδήποτε νομιμοποιητικό έγγραφο ανέγερσης πριν από την ανωτέρω ημερομηνία και για τα οποία απαιτείται αλλαγή της χρήσης τους συνολικά, προκειμένου να ενταχθούν στην κατηγορία «Ε ́ – Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια» του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Α ́ και του άρθρου 5 του Κεφαλαίου Β ́ του π.δ. 41/2018 ή και προσθήκη δόμησης λειτουργικά εξαρτημένη, σύμφω- να με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2.1.δ του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α ́ και στον πίνακα 1 του π.δ. 41/2018.
  2. Η προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017, ως προς τα δικαιολογητικά της περ. β ́ και ως προς την απόφαση παραχώρησης των χώρων ή το παραχωρητήριο της περ. γ ́, παρατείνεται έως την 31η.7.2023.
  3. Σε περίπτωση μη προσκόμισης του πιστοποιητικού πυρασφάλειας, της οικοδομικής άδειας ή άλλου πιστο- ποιητικού ή βεβαίωσης νομιμοποίησης του κτιρίου ή της απόφασης παραχώρησης ή παραχωρητηρίου μέσα στην αποκλειστική προθεσμία των παρ. 1 και 2, η άδεια που εκδόθηκε, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017, ανακαλείται.
  4. Η προθεσμία των παρ. 2 και 3 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017 ως προς τη συμμόρφωση των σταθμών στις διατάξεις των στοιχείων Β1, Β2, Β3, Β5, Γ1 και Ζ ́ του άρθρου 4 του π.δ. 99/2017, παρατείνεται έως την 31η.7.2023. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των σταθμών στις ως άνω διατάξεις, μέσα στην ανωτέρω απο- κλειστική προθεσμία, η άδειά τους ανακαλείται.»

Το νομοσχέδιο όπως ψηφίστηκε μπορείτε να βρείτε εδώ.