Σε ΦΕΚ η οικονομική στήριξη οικογενειών για την δημιουργική απασχόληση

Εκδόθηκε ΚΥΑ για τη δράση Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης, που εκδίδεται κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 104 του ν. 4941/2022 με την οποία καθιερώνεται πρόγραμμα οικονομικής στήριξης οικογενειών για τη πρόσβαση βρεφών και νηπίων σε υπηρεσίες σχολικής αγωγής και φροντίδας καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης με την εφαρμογή σύγχρονων παιδαγωγικών πρακτικών και δραστηριοτήτων εκτός σχολικού ωραρίου.

Στις ομάδες στόχους της δράσης εντάσσονται ιδίως βρέφη, νήπια και παιδιά που προβλέπονται στη Σύσταση ΕΕ 2021/1004 (ΕΕΕΕ L 223/14/22.6.2021) για τη θέσπιση Ευρωπαϊκής Εγγύησης για τα παιδιά.

Η δράση έχει παιδοκεντρικό χαρακτήρα και σκοπεί στην διασφάλιση της πρόσβασης των βρεφών, νηπίων και παιδιών και παιδιών και ατόμων με αναπηρία σε ποιοτικές υπηρεσίες προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας καθώς και ποιοτικές υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης.

Η χρηματοδότησή της αντλεί πόρους των 13 Περιφερειακών Προγραμμάτων 2021-2027 και εμπίπτει στον Ειδικό Στόχο του άρθρου 4, παρ. 1, στοιχείο του Κανονισμού 1057/2021 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 καθώς και εθνικούς πόρους.

«Δικαιούχος» της δράσης, ορίζεται η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.).

«Ωφελούμενα», ορίζονται τα βρέφη, νήπια και παιδιά προσχολικής εκπαίδευσης καθώς και τα παιδιά σχολικής ηλικίας, έφηβοι και άτομα με αναπηρία, που εμπίπτουν στις κατηγορίες και πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3.1. α-δ της απόφασης και επιλέγονται σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 8 προκειμένου να λάβουν «αξία τοποθέτησης» (voucher) στις κατηγορίες Δομών του άρθρου 5 της παρούσας [εφεξής ωφελούμενα παιδιά].

Η δράση στοχεύει στη διασφάλιση της ισότιμης και χωρίς αποκλεισμούς πρόσβασης των βρεφών, νηπίων και παιδιών και ιδίως των βρεφών, νηπίων και παιδιών σε ανάγκη, σε ποιοτικές υπηρεσίες αγωγής και εκπαίδευσης στην προσχολική και σχολική ηλικία, σε συνέπεια και με τα ειδικότερα οριζόμενα στη Σύσταση ΕΕ 2021/1004 για τη θέσπιση μίας Ευρωπαϊκής Εγγύησης για τα Παιδιά» (Child Guarantee) (ΕΕΕΕ L 223/14/22.6.2021). Επιπρόσθετα, η δράση στοχεύει στην πρόσβαση παιδιών και ΑΜΕΑ σε υπηρεσίες εξωσχολικών δραστηριοτήτων απασχόλησης. Επίσης, η δράση στοχεύει στη διασφάλιση της πρόσβασης στις ανωτέρω υπηρεσίες και για ωφελούμενα βρέφη, νήπια παιδιά και παιδιά και άτομα ΑΜΕΑ, που λόγω εισοδηματικών ή και άλλων κριτηρίων εκφεύγουν από το πλαίσιο εφαρμογής της πολιτικής Ευρωπαϊκή Εγγύηση για τα παιδιά.

Διαβάστε όλη την απόφαση στο ΦΕΚ