7ο Συνέδριο της ΕΕΔΣΑ -Προκαταρτικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου

Δημοσιεύθηκε το προκαταρκτικό πρόγραμμα του 7ου Συνεδρίου της ΕΕΔΣΑ που θα πραγματοποιηθεί στις 28 και 29 Σεπτεμβρίου.

Το Συνέδριο θα εστιάσει στις πρωτοβουλίες και δράσεις επιτάχυνσης της μετάβασης στην κυκλική Οικονομία, στην 4η βιομηχανική επανάσταση, στη μείωση των πλαστικών μιας χρήσης, στη Διαχείριση των Αποβλήτων, στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ταφής και ειδικότερα στις νέες τεχνολογίες διαχείρισης αποβλήτων, στον Εθνικό και στους Περιφερειακούς σχεδιασμούς διαχείρισης, τον πολεοδομικό σχεδιασμό στην Κυκλική Οικονομία και στα χρηματοδοτικά εργαλεία διαχείρισης αποβλήτων, όπως μπορείτε να δείτε και αναλυτικά πιο κάτω. Η επικοινωνία μεταξύ των φορέων (δημόσιων και ιδιωτικών) κυκλικής οικονομίας στην Ελλάδα καθώς και η σύνδεση μεταξύ εφαρμοσμένης έρευνας και των επιχειρήσεων και φορέων αποτελεί επίσης στόχο του Συνεδρίου αυτού.
 
Δείτε εδώ το πρόγραμμα