Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση προϋπολογισμού των δήμων

Το Υπουργείο Εσωτερικών με έγγραφό του ενημέρωσε ότι τηρεί αρχείο ερωτήσεων και απαντήσεων σχετικά με την κατάρτιση των προϋπολογισμών.

Συγκεκριμένα αναφέρει ότι έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος «Δι@ύγεια»: με ΑΔΑ: 9ΡΖΤ46ΜΤΛ6-Ψ0Ρ η υπ ́αριθμ. 49039/25.07.2022 (Β ́ 3976) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, με τίτλο «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2023 – μερική τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7028/2004 (Β ́ 253) απόφασης».
Την ανωτέρω απόφαση μετά των παραρτημάτων της μπορείτε να αναζητήσετε στον ιστότοπο του Υπουργείου μας, στην ενότητα <Υπουργείο\Αποφάσεις από Διαύγεια> (https://www.ypes.gr).

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι:
Προς υποβοήθηση της όλης διαδικασίας, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου μας και
συγκεκριμένα στη διαδρομή <Το Υπουργείο \ Συχνές Ερωτήσεις \Αναζήτηση σε κατηγορία – Προϋπολογισμοί Τ.Α. 2023> (https://www.ypes.gr/faqs/), τηρείται αρχείο συχνών ερωτήσεων και απαντήσεων που άπτονται ζητημάτων κατάρτισης προϋπολογισμών. Η διαδικασία ενημέρωσης του εν λόγω αρχείου είναι δυναμική και ως εκ τούτου κρίνεται σκόπιμη η συχνή επίσκεψη σε αυτό από τους ενδιαφερόμενους φορείς.

Τυχόν ερωτήματα αναφορικά με ζητήματα προϋπολογισμών υποβάλλονται και στο e mail: [email protected]
Οι δήμοι της χώρας παρακαλούνται όπως γνωστοποιήσουν το παρόν στα οικεία νομικά τους πρόσωπα.