Εργαλείο πλήρους κοστολόγησης υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων για Δήμους

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Τεχνική υποστήριξη για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) της Ελλάδας”, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (YΠEN) έχει εκδόσει μια σειρά από οδηγούς και πρότυπα για τη διευκόλυνση των δήμων στη διαχείριση των απορριμμάτων τους.

Το εργαλείο πλήρους κοστολόγησης αποτελεί ένα μοντέλο υπολογισμού του κόστους διαχείρισης αποβλήτων των δήμων διαφοροποιώντας τα κόστη αναφορικά με:
(i) είδη δαπανών (π.χ. κόστος προσωπικού, κόστος εξοπλισμού, κόστος κεφαλαίου, γενικά έξοδα κ.λπ.),
(ii) κέντρα κόστους (σε επίπεδο οργανωτικής δομής),
(iii) αντικείμενα κόστους (π.χ. συλλογή αποβλήτων, χρήση σταθμού
μεταφόρτωσης, συντήρηση οχημάτων κ.λπ.).

Υποστηρίζει το σχεδιασμό, τη λήψη αποφάσεων και τη συγκριτική αξιολόγηση, προωθώντας τη διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα, την ποιότητα και τη βιωσιμότητα στον τομέα της διαχείρισης των αστικών αποβλήτων και περιλαμβάνει όλες τις θεμελιώδεις παραμέτρους που θα πρέπει να αξιοποιηθούν και να προσαρμοστούν με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε δήμου.

Οι κατηγορίες κόστους που περιλαμβάνονται στο εργαλείο είναι οι ακόλουθες έξι (6):
 κάδοι και κοντέινερ
 φορτηγά και οχήματα
 κόστη προσωπικού
 υποδομές / εγκαταστάσεις  χρεώσεις τρίτων
 άλλα κόστη

Για κάθε κατηγορία κόστους έχει δημιουργηθεί ένα διαφορετικό φύλλο εργασίας όπου ο χρήστης συμπληρώνει μια σειρά από δεδομένα, χαρακτηριστικά για το δήμο του ανάλογα με τις επενδύσεις που σχεδιάζει για την διαχείριση των απορριμμάτων. Με το εργαλείο αυτό, αφού εισαχθούν τα δεδομένα βάσης, δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να δοκιμάσει τον υπολογισμό διαφορετικών σεναρίων και να βρει το βέλτιστο μείγμα επενδύσεων και λειτουργικών δαπανών.

Κατεβάστε το εργαλείο από εδώ