Διαβούλευση Οδηγιών για τη διαχείριση οδικού δικτύου

Διαβούλευση των τευχών ΟΜΟΕ-ΠΖ, ΟΜΟΕ-ΚΣΟ, OMOE-ΠΣΠ, ΟΜΟΕ-ΟΣΟ
Μετά την υπογραφή της από 28-3-2019 σύμβασης Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών στις Υπηρεσίες
«Επικαιροποίηση ΟΜΟΕ και σύνταξη Τεχνικών Οδηγιών για διαχείριση οδικού δικτύου» και στα πλαίσια αυτής συντάχθηκαν τα τεύχη ΟΜΟΕ – ΠΖ (Οδηγίες Πληροφοριακής Σήμανσης Πεζών εντός Αστικών Περιοχών), ΟΜΟΕ-ΚΣΟ (Κατακόρυφη Σήμανση οδών), ΟΜΟΕ-ΠΣΠ (Πληροφοριακή Σήμανση Ποδηλατιστών) και ΟΜΟΕ-ΟΣΟ (Οριζόντια Σήμανση Οδών).

Για την καλύτερη επεξεργασία των τυχόν απόψεων που θα κατατεθούν, θα πρέπει αυτές να διαβιβάζονται ηλεκτρονικά στα εξής email: [email protected] και [email protected]
H διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 20-9-2022. Έως τότε, παρακαλούμε να κατατεθούν οι παρατηρήσεις στις ανωτέρω ηλεκτρονικές διευθύνσεις.

Στο επισυναπτόμενο αρχείο .zip περιέχονται:
1) «Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ) – Οδηγίες Πληροφοριακής Σήμανσης Πεζών εντός Αστικών Περιοχών» ,
2) «Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ), Κατακόρυφη Σήμανση οδών»,
3) «Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ)- Πληροφοριακή Σήμανση Ποδηλατιστών»,
4) «Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ) Οριζόντια Σήμανση Οδών».