Ενημέρωση-Γνωστοποίηση διατάξεων του ν. 4954/2022 (Α ́ 36)

Το Υπουργείο Εσωτερικών ενημερώνει ότι:

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση-Γνωστοποίηση διατάξεων του ν. 4954/2022 (Α ́ 36).

Με τις διατάξεις του ν. 4954/2022 (Α ́ 136) «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης – Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών- Λοιπές επείγουσες διατάξεις.», ρυθμίστηκαν, μεταξύ άλλων, τα εξής:


ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

 1. Με το άρθρο 42 υπό τον τίτλο «Εξαιρέσεις επιχορήγησης ανώνυμων εταιρειών Ο.Τ.Α. – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 265 ν. 3463/2006», παρέχεται πλέον η δυνατότητα επιχορήγησης από Ο.Τ.Α. και των ανωνύμων εταιριών Ο.Τ.Α. της παρ. 3 του άρθρου 252 του ν.3463/2006 (Α ́ 114), στο κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν κατά πλειοψηφία Ο.Τ.Α. κατά την 30ή.4.2022 και οι οποίες έχουν σκοπό τη λειτουργία και εκμετάλλευση χιονοδρομικών κέντρων.
 2. Με το άρθρο 45 υπό τον τίτλο «Ρυθμίσεις για την αναδοχή οφειλών από Ο.Τ.Α. – Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 109 ν. 3852/2010» ρυθμίζεται εκ νέου το ζήτημα αναδοχής των βεβαιωμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση, τα ασφαλιστικά ταμεία, τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και προς τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των δεδουλευμένων αποδοχών του μεταφερόμενου προσωπικού τους, α) των κοινωφελών επιχειρήσεων και Δ.Ε.Υ.Α., καθώς και των αμιγών επιχειρήσεων του π.δ. 410/1995 (Α ́ 231), β) των κάθε είδους εταιρειών, των οποίων οι εταίροι ή μέτοχοι είναι αποκλειστικά Ο.Τ.Α. α ́ και β ́ βαθμού και λοιποί φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4674/2020 (Α ́ 53) και γ) των κάθε είδους εταιρειών με κερδοσκοπικό ή μη χαρακτήρα, στις οποίες οι Ο.Τ.Α. α ́ και β ́ βαθμού και οι λοιποί φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4674/2020 (Α ́ 53) κατέχουν ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) του εταιρικού ή μετοχικού τους κεφαλαίου πλέον ενός ακόμη εταιρικού μεριδίου ή μετοχής και μόνο κατά το ποσοστό συμμετοχής των Ο.Τ.Α. και των λοιπών φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, που έχουν λυθεί ή λύονται.
  Οι ως άνω οφειλές μπορούν να καταβάλλονται από τον ανάδοχο των οφειλών, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του κατά περίπτωση αρμοδίου οργάνου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.
  Τονίζεται ότι στην περίπτωση αυτή απαλείφονται κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) κάθε μορφής πρόσθετοι φόροι, τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής, πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής, πρόστιμα ανακριβούς δήλωσης ή μη υποβολής δήλωσης και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, εξαιρουμένων των αυτοτελώς βεβαιωμένων φορολογικών και διοικητικών προστίμων, από οφειλές τους προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Ο Ο.Τ.Α. ή άλλος φορέας τοπικής αυτοδιοίκησης κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4674/2020, αναλαμβάνει την κύρια οφειλή και το υπολειπόμενο ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) των φόρων, τόκων, προστίμων και προσαυξήσεων του προηγούμενου εδαφίου.
 3. Με το άρθρο 46 υπό τον τίτλο «Συμμετοχή συμπράξεων φορέων και επιχειρήσεων σε προγραμματικές συμβάσεις – Τροποποίηση περ. β` παρ. 1 άρθρου 100 ν. 3852/2010», παρέχεται πλέον η δυνατότητα συμμετοχής στις προγραμματικές συμβάσεις και συστάδων σύμπραξης φορέων και επιχειρήσεων (clusters), που λειτουργούν ως αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες σε περιφερειακό επίπεδο και στις οποίες συμμετέχουν ως μέλη τουλάχιστον τέσσερις (4) από τους φορείς της περ. α ́ της παρ. 1 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α ́ 87).
 4. Με το άρθρο 70 υπό τον τίτλο «Χρηματικές επιχορηγήσεις σε αθλητικά σωματεία από Ο.Τ.Α. αβαθμού - Τροποποίηση υποπερ. vi) περ. Α παρ. 1 άρθρου 202 ν. 3463/2006», η εν λόγω περίπτωση της παρ. διαμορφώνεται ως εξής:
  «vi. σε αθλητικά σωματεία για την προαγωγή του οικείου αθλήματος, καθώς και για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης αθλητών και αθλητικών ομάδων, που εδρεύουν στην περιοχή τους και συμμετέχουν σε εθνικά πρωταθλήματα ολυμπιακών αθλημάτων. Από τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, εξαιρούνται οι αθλητικές ανώνυμες εταιρείες. Η παρούσα ισχύει έως τις 31.3.2023.».
 5. Με το άρθρο 71 υπό τον τίτλο «Ρυθμίσεις για τις ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α. – Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 265 ν. 3463/2006» αντικαθίστανται οι αναφορές στον κ.ν. 2190/1920 από τον ν. 4548/2018 (Α104) και προστίθεται νέο τρίτο εδάφιο. Η παρ. 8 του άρθρου 265 διαμορφώνεται ως εξής: «8. Οι ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α. συγχωνεύονται, διασπώνται ή λύονται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του ν. 4548/2018 (Α 104).
  Λύονται υποχρεωτικώς, αν για τρεις συνεχείς εταιρικές χρήσεις μετά διετία από την ίδρυσή τους είναι ζημιογόνες ή, αν για ισάριθμες φορές εντός δεκαετίας τα ίδια αυτών κεφάλαια, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 16 του ν. 4308/2014 (Α` 251), γίνουν κατώτερα του πενήντα τοις εκατό (50%) του μετοχικού κεφαλαίου. Εάν η ζημιογόνος χρήση, ή η μείωση των ιδίων κεφαλαίων κάτω του πενήντα τοις εκατό (50%) του μετοχικού κεφαλαίου, αφορούν στις χρήσεις των οικονομικών ετών 2020, 2021 και 2022, δεν λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή του δευτέρου εδαφίου.
  Στην περίπτωση εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 119 του ν. 4548/2018, τυχόν αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου που καταβάλλεται από τους Ο.Τ.Α. δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό μεγαλύτερο του ενός δεύτερου (1/2) αυτού.».
 6. Με το άρθρο 72 υπό τον τίτλο «Ρυθμίσεις σχετικές με την οικονομική λειτουργία των δήμων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 206 ν. 4555/2018», τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της εν λόγω παραγράφου ως προς τις περιπτώσεις για τις οποίες δεν απαιτείται απόφαση δημοτικού συμβουλίου για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης, διαγράφεται το δεύτερο εδάφιο και η παρ. 1 του άρθρου 206 διαμορφώνεται ως εξής:
  «1. Δεν απαιτείται απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου, μελέτης, προμήθειας και παροχής τεχνικής ή γενικής υπηρεσίας εφόσον έχουν εξασφαλισθεί οι σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό του οικείου Ο.Τ.Α. Για την προκήρυξη αρχιτεκτονικών διαγωνισμών με την απονομή βραβείων, καθώς και καλλιτεχνικών έργων απαιτείται απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, με την οποία καθορίζονται και οι όροι του διαγωνισμού. Δεν απαιτείται τέτοια απόφαση για τα καλλιτεχνικά έργα της παρ. 7 του άρθρου 209 του ν. 3463/2006, εφόσον υπάρχει στον προϋπολογισμό εξειδικευμένη πίστωση. Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 και της παρ. 1 του άρθρου 15 του π.δ. 171/1987 (Α` 84) δεν θίγονται.».
 7. Με το άρθρο 75 υπό τον τίτλο «Σύναψη προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ Δ.Ε.Υ.Α. και Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 100 ν. 3852/2010» τροποποιείται η εν λόγω παρ. ως προς την προσθήκη των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης και η παρ. 6 του άρθρου 100 διαμορφώνεται ως εξής:
  «6. Εκτός των περιπτώσεων της παρ. 1, οι Ο.Τ.Α. ακαι β βαθμού, οι σύνδεσμοι δήμων, τα δίκτυα δήμων, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των Ο.Τ.Α. και οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης μπορούν να συμβάλλονται με τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την υλοποίηση αυτοδιοικητικών αρμοδιοτήτων και την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες.».

ΘΕΜΑΤΑ ΕΣΟΔΩΝ

 1. Με το άρθρο 44 υπό τον τίτλο «Υποβολή δηλώσεων στοιχείων για τον καθορισμό επιφάνειας ή και χρήσης ακινήτου-Ισχύς ν.4830/2020», επεκτείνεται η ισχύς των ευνοϊκών διατάξεων του άρθρου 66 ν.4830/2021 κατά το χρονικό διάστημα, από την επομένη της λήξεως της προθεσμίας που οριζόταν στο εν λόγω άρθρο (31-12-2021) μέχρι την προηγουμένη (23-3-2022) της δημοσίευσης των ευεργετικών διατάξεων του ν.4915/2022. Με τη διάταξη καλύπτεται μεν αναδρομικά το διάστημα (από 1-1-2022 μέχρι 23-3-2022) μεταξύ των δύο ευνοϊκών ρυθμίσεων, ωστόσο χρήματα επιστρέφουν οι υπηρεσίες μόνο κατόπιν αίτησης των ενδιαφερομένων-δικαιούχων.
 2. Με τα άρθρα 58, 59, 60 και 62 υπό τον γενικότερο τίτλο «Διατάξεις για την υπαίθρια διαφήμιση», αναοριοθετείται η αρμοδιότητα εποπτείας επί των υπαίθριων διαφημίσεων. Συγκεκριμένα, πέραν των δήμων και των αποκεντρωμένων διοικήσεων, αποκτούν αρμοδιότητα και οι περιφέρειες, για τις οδούς των οποίων η συντήρηση έχει ανατεθεί σε αυτές, με νόμο ή απόφαση. Στις περιπτώσεις δικής τους αρμοδιότητας, οι περιφέρειες αναλαμβάνει τόσο την εξουσία ελέγχου-καθαίρεσης παράνομων διαφημίσεων όσο και την εξουσία επιβολής-είσπραξης των αναλογούντων προστίμων.
  Επισημαίνεται ιδιαίτερα η υποχρέωση που αναλαμβάνουν, σύμφωνα με την παρ. 1δ) άρθρου 60, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς (δήμοι, περιφέρειες και αποκεντρωμένες διοικήσεις), να διαθέτουν ειδική φόρμα υποβολής καταγγελιών για παράνομες διαφημιστικές πινακίδες.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

 1. Με το άρθρο 40 υπό τον τίτλο «Παραχώρηση περιουσιακών στοιχείων του δημοσίου σε Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και Δημόσιες Εταιρίες Ύδρευσης και Αποχέτευσης-Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 200 Κώδικα δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006)», τροποποιήθηκε το άρθρο 200 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006) και διαμορφώθηκε ως ακολούθως:

«1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού περιουσιακά στοιχεία οποιασδήποτε φύσεως που ανήκουν στο ελληνικό Δημόσιο και σε δημόσια νομικά πρόσωπα επιτρέπεται να παραχωρηθούν ή να διατεθούν δωρεάν στους δήμους και να παραχωρηθούν μόνον κατά χρήση και άνευ ανταλλάγματος στους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) που λειτουργούν με τη μορφή Συνδέσμου, ύστερα από απόφαση του αρμοδίου οργάνου που διοικεί τους φορείς, οι οποίοι προβαίνουν στην ανωτέρω παραχώρηση ή δωρεάν διάθεση των περιουσιακών τους στοιχείων. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις για την παραχώρηση ή τη διάθεση, καθώς και οι συνέπειες που επιφέρει η μη τήρησή τους.

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, περιουσιακά στοιχεία οποιασδήποτε φύσεως που ανήκουν στο ελληνικό Δημόσιο και σε δημόσια νομικά πρόσωπα επιτρέπεται να παραχωρηθούν μόνο κατά χρήση και άνευ ανταλλάγματος στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης και στους ΦΟ.Δ.Σ.Α. που λειτουργούν με τη μορφή επιχείρησης Ο.Τ.Α., ύστερα από απόφαση του συλλογικού οργάνου που διοικεί τους φορείς, οι οποίοι προβαίνουν στην ανωτέρω παραχώρηση των περιουσιακών τους στοιχείων. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις για την παραχώρηση, καθώς και οι συνέπειες που επιφέρει η μη τήρησή τους.»

Με το άρθρο 47 υπό τον τίτλο «Χρονικό διάστημα μεταβίβασης διοικητικών αδειών – Τροποποίηση υποπερ. α’ περ. 10 υποπαρ. ΣΤ2 παρ. ΣΤ’ άρθρου πρώτου ν. 4093/2012», αντικαταστάθηκαν οι λέξεις «και για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών» σε «και για χρονικό διάστημα δεκατριών (13) ετών» και η περ. 10 υποπερ. α’ διαμορφώθηκε ως ακολούθως:
«10. α) Υφιστάμενες διοικητικές άδειες διατηρούνται σε ισχύ. Περαιτέρω μεταβίβαση αυτών επιτρέπεται μόνον άπαξ και για χρονικό διάστημα δεκατριών (13) ετών: αα) στον ή στη σύζυγο του αποθανόντος δικαιούχου ή αβ) στα ενήλικα τέκνα του, εφόσον ανήκουν στην κατηγορία των ατόμων με αναπηρία, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω…..».

Πληροφορίες (ανά τομέα αρμοδιότητας)
Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης και Προϋπολογισμού Τηλ.: 213-1364016, 4006, 4818, 4836
Τμήμα Εσόδων
Τηλ.: 213-1364819
Τμήμα Περιουσίας
Τηλ.: 213-1364830, 4823,4825,4833