Πανευρωπαϊκή Έρευνα για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη

Το European Urban Initiative (EUI) αναπτύσσεται στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2021-2027 για να προσφέρει συνεκτική υποστήριξη στους Δήμους.

Οι γενικοί στόχοι αυτής της πρωτοβουλίας είναι να ενισχύσει τις ολοκληρωμένες και συμμετοχικές προσεγγίσεις για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη και να παράσχει μια ισχυρότερη σύνδεση με τις πολιτικές της ΕΕ, και ειδικότερα με την πολιτική συνοχής και τις επενδύσεις σε αστικές περιοχές ως μέρος της χρηματοδότησης που προορίζεται για αυτές τις περιοχές σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού ERDF/CF και πέραν αυτού.

Η Περιφέρεια Hauts-de-France επιλέχθηκε να γίνει η νέα εμπιστευμένη οντότητα (Entrusted Entity) για αυτήν την πρωτοβουλία και επί του παρόντος συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανάπτυξη του EUI.

Μέρος αυτής της κοινής εργασίας για την επίτευξη των παραπάνω στόχων είναι η ανάπτυξη ενός νέου δικτυακού τόπου, που θα παρέχει όλες τις πληροφορίες για το EUI, καθώς και μια πλατφόρμα γνώσης, με στόχο να προσφέρει μια πιο συνεκτική υποστήριξη βασισμένη στη γνώση σε ενδιαφερόμενα μέρη αστικών δήμων, σε όλα τα επίπεδα και να εξασφαλίσει πρόσβαση σε οριζόντια και θεματική αστική γνώση καθώς και τεχνογνωσία από αστικούς δήμους όλων των μεγεθών.

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού αυτών των μελλοντικών ψηφιακών εργαλείων, η Γραμματεία συλλέγει πληροφορίες για την καλύτερη κατανόηση των αναγκών και των ψηφιακών χρήσεων των ενδιαφερομένων που θα χρησιμοποιήσουν αυτές τις πλατφόρμες.

Σας προσκαλούμε να συνεισφέρετε μέσω της συγκεκριμένης έρευνας που έχει τεθεί σε εφαρμογή, έως τις 15 Οκτωβρίου 2022.

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή παρατηρήσεις, επικοινωνήστε με: [email protected].