Πρόσκληση DIGITRANS – Προώθηση Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Διαχειριστικών Πρακτικών για την Παραγωγικότητα

Στόχος της πρόσκλησης:
Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής (DG REGIO) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και World Bank Group’s Finance, Competitiveness, and Innovation Global Practice (FCI GP) του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας αναζητούν δημόσιες αρχές/φορείς από 4 και άνω κράτη μέλη της ΕΕ που ενδιαφέρονται να συνεργαστούν στο σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός πιλοτικού μέσου υποστήριξης των επιχειρήσεων στην υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών, παράλληλα με την αναβάθμιση των διοικητικών τους ικανοτήτων και των πρακτικών οργάνωσης των επιχειρήσεων.

Το έργο Digitrans στοχεύει στη δημιουργία ενός εφικτού και αναπαραγόμενου μοντέλου για την προώθηση της παραγωγικότητας των ΜΜΕ, σχεδιάζοντας, πιλοτικά και αξιολογώντας ένα αποτελεσματικό μέσο για την ενίσχυση της υιοθέτησης ψηφιακών τεχνολογιών και συμπληρωματικών διαχειριστικών πρακτικών.

Βασικά οφέλη για ένα συμμετέχον κράτος μέλος
Η Παγκόσμια Τράπεζα, μαζί με ερευνητές από τον ακαδημαϊκό χώρο, τον ιδιωτικό τομέα και ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες ψηφιοποίησης σε επιχειρήσεις, θα παράσχει τεχνογνωσία ανάπτυξης ικανοτήτων, τεχνική ανατροφοδότησης, καθώς και βοήθεια αξιολόγησης σε επιλεγμένα κράτη μέλη.

Τα βασικά οφέλη περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε, τους ακόλουθους τομείς:
Τεχνική βοήθεια στο σχεδιασμό, τη δοκιμή και την υλοποίηση της πιλοτικής δράσης.
Διαβουλεύσεις ειδικών για τη μεγιστοποίηση της λειτουργικότητας των μέσων υποστήριξης σε επίπεδο επιχείρησης.
Προσδιορισμό και συντονισμό του έργου των εταίρων υλοποίησης.
Υποστήριξη στη δημιουργία και λειτουργία πλαισίων παρακολούθησης και αξιολόγησης.
Ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των πιλοτικών χωρών, συμπεριλαμβανομένων επισκέψεων μελέτης και θεματικών εργαστηρίων.
Οικονομική συνεισφορά για την κάλυψη των δαπανών υποστήριξης των δικαιούχων επιχειρήσεων κατά την επιτόπια δοκιμή του πιλοτικού σχεδιασμού οργάνων.

Η τεχνική βοήθεια που παρέχεται στο πλαίσιο του έργου Digitrans θα λαμβάνει υπόψη το τοπικό πλαίσιο των επιμέρους κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των αναγκών, των προκλήσεων και των δυνατοτήτων.

Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης;
Η πρόσκληση είναι ανοιχτή σε δημόσιες αρχές/φορείς που διαχειρίζονται ή/και εφαρμόζουν μέσα υποστήριξης σε εθνικό επίπεδο για την ψηφιοποίηση των ΜΜΕ από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Προθεσμία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Οι ενδιαφερόμενες ομάδες θα πρέπει να υποβάλουν Εκδήλωση Ενδιαφέροντος (EoI) έως τις 1800 CET στις 15 Σεπτεμβρίου 2022.

Δείτε εδώ λεπτομέρειες