Πιο συχνός ο Τεχνικός Έλεγχος των οχημάτων

aporrimmat55

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 49372/3352/2017 κοινής υπουργικής απόφασης «Περιοδικός τεχνικός έλεγχος μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκούμενών τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 2014/45/EK και κατάργηση της οδηγίας 2009/40/ΕΚ» (Β’ 2726).

Ο τεχνικός έλεγχος, που προβλέπει στις διατάξεις, εφαρμόζεται στα οχήματα που διαθέτουν και οι δήμοι όπως:
Οχήματα με μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα άνω των 25 km/h, όπως ορίζεται στους κανονισμούς (ΕΕ) 167/2013, 168/2013 και 2018/858 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου:

α. μηχανοκίνητα οχήματα τα οποία έχουν σχεδιασθεί και κατασκευασθεί πρωτίστως για τη μεταφορά επιβατών και των αποσκευών τους και διαθέτουν έως οκτώ θέσεις καθημένων επιπλέον της θέσης του οδηγού – κατηγορία οχημάτων M1,

γ. μηχανοκίνητα οχήματα τα οποία έχουν σχεδιασθεί και κατασκευασθεί πρωτίστως για τη μεταφορά εμπορευμάτων και έχουν μέγιστη μάζα έως και 3,5 τόνους – κατηγορία οχημάτων Ν1,
δ. μηχανοκίνητα οχήματα τα οποία έχουν σχεδιασθεί και κατασκευασθεί πρωτίστως για τη μεταφορά εμπο- ρευμάτων και έχουν μέγιστη μάζα άνω των 3,5 τόνων – κατηγορίες οχημάτων Ν2 και Ν3,

Ο τεχνικός έλεγχος προβλεπεται:
α. οχήματα των κατηγοριών M1 και N1, L3e ανεξαρτήτως κυβισμού κινητήρα, καθώς και L4e, L5e και L7e εξοπλισμένα με κινητήρα καύσης κυβισμού άνω των 125 cm3: τέσσερα έτη από την ημερομηνία κατά την οποία το όχημα ταξινομήθηκε για πρώτη φορά και στη συνέχεια ανά διετία,

β. οχήματα της κατηγορίας M1 που χρησιμοποιούνται ως ταξί ή ασθενοφόρα, οχήματα των κατηγοριών M2, M3, N2, N3, O3 και O4: ένα έτος από την ημερομηνία κατά την οποία το όχημα ταξινομήθηκε για πρώτη φορά και έκτοτε μία φορά ανά έτος.

Διαβάστε εδώ όλη την απόφαση