Στις αποκεντρωμένες το τέλος για τις υδρογεωτρήσεις

Σύμφωνα με την απόφαση Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΣΔΥΥ/82687/453 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 4337 Τεύχος Β’ 16 Αυγούστου 2022 Τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 7 της υπ’ αρ. 135275/2017 απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων «Έγκριση γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος. Μέθοδος και διαδικασίες για την ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του» (Β’ 1751).

«Για τις υδρογεωτρήσεις εκτός οργανωμένων συλλογικών δικτύων, το περιβαλλοντικό τέλος ορίζεται μετά την ολοκλήρωση της 2ης αναθεώρησης των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από εισήγηση της οικείας Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Σε περίπτωση που το Υδα- τικό Σύστημα εκτείνεται στα διοικητικά όρια περισσοτέ- ρων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, το περιβαλλοντικό τέλος ορίζεται από κοινού. Σε περίπτωση διαφωνίας η τελική απόφαση λαμβάνεται από τον Γενικό Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με κριτήριο την επίτευξη των στόχων της παρούσας».