Δυνατότητα πρόσληψης βάσει προσωρινών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων της προκήρυξης 13Κ/2021

grafeio

Το Υπουργείο Εσωτερικών ενημερώνει ότι, κατόπιν της 13Κ/2021 προκήρυξης του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 66/31-12- 2021/τ.ΑΣΕΠ, 2/18-1-2022/τ.ΑΣΕΠ, 6/3-2-2022/τ.ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων τετρακοσίων εξήντα οκτώ (1.468) θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε Ο.Τ.Α. α ́ και β ́ βαθμού και φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, καταρτίσθηκε από το ΑΣΕΠ ο προσωρινός πίνακας κατάταξης επιτυχόντων κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ. Κατόπιν αυτού εκδόθηκε η υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./191/11052/27-7-2022 απόφαση κατανομής του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 όπως ισχύει (ΑΔΑ: 6ΕΓΚ46ΜΤΛ6-ΤΔΛ, ΦΕΚ Β’ 4091).

Ενόψει των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 4 του ν.4765/2021, οι ΟΤΑ μπορούν να προβούν άμεσα στην πρόσληψη ορισμένου ή και του συνόλου του αριθμού των υποψηφίων προς διορισμό από τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης. Οι προσλήψεις θα υλοποιηθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μη ανανεούμενης και έως την ανάληψη των καθηκόντων κάθε υποψηφίου, μετά από τη δημοσίευση της ατομικής πράξης διορισμού του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η δε διάρκεια της σύμβασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες. Οι προσλήψεις αυτές αναρτώνται στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και δεν απαιτείται δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ενώ υπάρχει και η υποχρέωση για την ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων των εργαζομένων στο Πληροφοριακό Σύστημα «Εργάνη».

Παρακαλούμε επίσης όπως ενημερώσετε τους υποψηφίους ότι σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις:
α) Με τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων κατάταξης οι συμβάσεις τους, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες διοριστέων, λήγουν αυτοδικαίως, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης από την αιτία αυτή και
β) η μη αποδοχή εκ μέρους των υποψηφίων να αναλάβουν καθήκοντα μέχρι τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων διοριστέων, ουδεμία επιρροή ασκεί στην κατάταξή τους στους οριστικούς πίνακες διοριστέων.
Επισημαίνεται ότι στους κωδικούς θέσεων 715, 1203 και 1320 εμφανίζονται περισσότεροι διοριστέοι υποψήφιοι από τις προκηρυχθείσες θέσεις λόγω απόλυτης ισοβαθμίας στη συνολική τους βαθμολογία και ως εκ τούτου από τους χίλιους εκατόν είκοσι (1120) προσωρινά διοριστέους υποψήφιους της εν λόγω κατηγορίας διατίθενται οι χίλιοι εκατόν δεκατέσσερις (1114).

Σημειώνεται επίσης ότι στον προσωρινό πίνακα κατάταξης δεν εμφανίζονται έξι (6) θέσεις (κωδικοί 1117, 1119, 1129, 1131, 1132 και μία θέση του κωδ. 1127), οι οποίες παραμένουν κενές ελλείψει υποψηφίων. Οι προαναφερθείσες θέσεις δεν περιλαμβάνονται στους κάτωθι αναφερόμενους πίνακες.
Οι πίνακες με τους προσωρινά διοριστέους υποψήφιους της κατηγορίας εκπαίδευσης ΠΕ του κάθε φορέα και τα στοιχεία επικοινωνίας αυτών έχουν αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου για θέματα προσωπικού Τ.Α. (https://aftodioikisi.ypes.gr), στην ενότητα «ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ». Για τον κάθε φορέα έχει δημιουργηθεί ξεχωριστό αρχείο, το οποίο πρέπει να αναζητηθεί, ακολουθώντας τις κάτωθι οδηγίες:


➢ Είσοδος στο διαδικτυακό τόπο
Για την είσοδο του ορισθέντα υπεύθυνου επικοινωνίας του φορέα στον προαναφερθέντα διαδικτυακό τόπο απαιτείται η χρήση του μοναδικού 12ψήφιου κωδικού που του αντιστοιχεί καθώς και του κωδικού πρόσβασης που του χορηγήθηκε από το Υπουργείο (password), ύστερα από την υποβολή σε αυτό των στοιχείων που είχαν ζητηθεί με το υπ ́αριθμ. 30002/28.9.2016 έγγραφό μας.

➢ Άντληση πίνακα του φορέα
Όλοι οι φορείς του πίνακα αποδεκτών καλούνται να αντλήσουν το αρχείο που τους αντιστοιχεί και έχει ως ονομασία των 12ψηφιο κωδικό του φορέα. Το αρχείο έχει αναρτηθεί στην ενότητα «άντλησης αρχείων»1 / φάκελος «ΠΕ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 13Κ_2021» και είναι συμπιεσμένα. Για την αποσυμπίεσή του απαιτείται να εισαχθεί ο 8ψηφιος κωδικός πρόσβασης που χορηγήθηκε από την υπηρεσία μας στον υπεύθυνο επικοινωνίας του φορέα (επιλέγετε να ανοίξετε το αρχείο xls και αναδύεται παράθυρο για την καταχώρηση του κωδικού)2


Καταγραφή προσλαμβανόμενων προσωρινά επιτυχόντων στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου (ΜΑΔΕΔ)
Το προσωπικό που θα προσληφθεί από το φορέα κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 21 του ν.4765/2021 θα εγγραφεί στο ΜΑΔΕΔ με εργασιακή σχέση «ΜOΝΙΜΟΙ ΥΠAΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣIΟΥ /ΔΙΚΑΣΤΙΚΟI ΛΕΙΤΟΥΡΓΟI /ΔΗΜOΣΙΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟI» ή «ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ» κατά περίπτωση και για την απόφαση πρόσληψης / διορισμού θα πρέπει να επιλεγεί η τιμή «ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙ ΠΡΟΣΩΡ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤ’ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΑΡ. 4 ΑΡΘ. 21 Ν. 4765/21 ΦΕΚ 4091/Β’/2022 ΑΔΑ 6ΕΓΚ46ΜΤΛ6-ΤΔΛ».
Μετά την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων ή την παρέλευση 8μηνου από την πρόσληψη, οι προσληφθέντες που δεν περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες κατάταξης θα πρέπει να διαγραφούν από το ΜΑΔΕΔ, επιλέγοντας ως αιτιολογία την ένδειξη «Λήξη σύμβασης προσωρινά επιτυχόντων κατ’ άρθ.21, παρ.4 ν.4765/21», ενώ για τους προσληφθέντες που περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες οι φορείς θα πρέπει να μεριμνήσουν για την τροποποίηση της απόφασης πρόσληψης / διορισμού τους, επιλέγοντας


την ένδειξη «ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚ.13Κ/2021 – ΦΕΚ 4091/Β’/2022, ΑΔΑ 6ΕΓΚ46ΜΤΛ6-ΤΔΛ». Η ίδια απόφαση πρόσληψης / διορισμού θα πρέπει να επιλεγεί από τους φορείς και για τους οριστικά διοριστέους που δεν προσλήφθηκαν σε αυτούς κατ’ εφαρμογή της παρ.4 του άρθρου 21 του ν.4765/21.

Το παρόν μπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, στη διαδρομή «Το Υπουργείο / Έγγραφα» καθώς και στον προαναφερθέντα φάκελο του ειδικού διαδικτυακού τόπου του Υπουργείου.