Νέα πρόσκληση για την Πράσινη Συμφωνία και την τοπική δράση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) προσκαλεί εκ νέου τα τακτικά και τα αναπληρωματικά της μέλη, τους νέους αιρετούς πολιτικούς και τα μέλη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Τοπικών και Περιφερειακών Συμβούλων να συγκεντρώσουν και να προαγάγουν έργα χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και βιώσιμου χαρακτήρα, καθώς και δεσμεύσεις των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ανά την ΕΕ σχετικές με το κλίμα και τον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Έχει ο δήμος ή η περιφέρειά σας κάποιο συγκεκριμένο έργο όπου επιδιώκονται οι σκοποί της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας; Έχει ο δήμος ή η περιφέρειά σας θέσει στόχους για τη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030 ή το 2050; Εάν ναι, τότε αυτή η νέα πρόσκληση απευθύνεται ακριβώς σε εσάς!

Η πανδημία της COVID-19 και η ενεργειακή κρίση που προκάλεσε ο πόλεμος στην Ουκρανία κατέδειξαν τον βαθμό αλληλεπίδρασης του περιβάλλοντος με τους ανθρώπους. Παράλληλα, δεν έχει μειωθεί η σοβαρότητα των φυσικών καταστροφών, των περιβαλλοντικών κίνδυνων, της υποβάθμισης του οικοσυστήματος και της υπερθέρμανσης του πλανήτη, και, συνεπώς, η ανάληψη δράσης για το κλίμα είναι επιτακτικότερη από ποτέ. Οι δήμοι και οι περιφέρειες είναι σημαντικοί παράγοντες όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και τη διευκόλυνση της επίτευξης της κλιματικής ουδετερότητας στην ΕΕ.

Επιδιώκοντας την προαγωγή της σχετικής με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία δράσης σε τοπικό και σε περιφερειακό επίπεδο, η ΕτΠ προσκαλεί εκ νέου όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά της μέλη, τους νέους αιρετούς πολιτικούς και τα μέλη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Τοπικών και Περιφερειακών Συμβούλων να υποβάλουν βέλτιστες πρακτικές και δεσμεύσεις για το κλίμα. Τα υποβληθέντα έργα θα ενσωματωθούν στην πλατφόρμα βέλτιστων πρακτικών που αναδεικνύουν πώς οι δήμοι και οι περιφέρειες συμβάλλουν στην πράσινη ανάκαμψη με σκοπό τη μετάβαση σε μια πιο βιώσιμη, συμπεριληπτική και ανθεκτική κοινωνία.

Ποια έργα είναι επιλέξιμα;

Τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της ΕτΠ, οι νέοι αιρετοί πολιτικοί και τα μέλη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Τοπικών και Περιφερειακών Συμβούλων προσκαλούνται να μοιραστούν όσα έργα και πρωτοβουλίες ολοκλήρωσαν προσφάτως ή βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη και αφορούν τα εξής θέματα:

την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής
την κυκλική οικονομία
ενεργειακά ζητήματα όπως η ενεργειακή απόδοση, η ενεργειακή φτώχεια ή η ανανεώσιμη ενέργεια
τις μη ρυπογόνες μετακινήσεις
τη μηδενική ρύπανση
την αναδάσωση και τον οικολογικό προσανατολισμό των πόλεων
τους «πράσινους» προϋπολογισμούς
Ενόψει της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC COP 27) που πρόκειται να διεξαχθεί στο Σαρμ-ελ-Σέιχ της Αιγύπτου τον Νοέμβριο του 2022, θα χαρτογραφηθούν οι δεσμεύσεις υπέρ του κλίματος των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης με σκοπό την υποστήριξη των προσπαθειών της ΕτΠ να ενισχυθεί η συμμετοχή των δήμων και των περιφερειών στην παγκόσμια αντιμετώπιση του κλίματος και στην εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού.

Για να μοιραστείτε τα οικολογικά σας έργα και τις δεσμεύσεις σας για το κλίμα, συμπληρώστε αυτό το σύντομο ερωτηματολόγιο.

Τα έργα και οι δεσμεύσεις θα δημοσιευτούν στον διαδραστικό χάρτη της ΕτΠ και θα κοινοποιηθούν στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, στους λοιπούς συναρμοδίους και στον Τύπο.

Πράσινη Συμφωνία και τοπική δράση: πατήστε εδώ για να μάθετε περισσότερα για τη διαδικτυακή πύλη και την ομάδα εργασίας της ΕτΠ για την Πράσινη Συμφωνία.