Εγκρίνονται 194 έργα δήμων για Αγροτική οδοποιία ύψους 106,8 εκ. ευρώ

Στα 106,8 εκατ. ευρώ ανέρχεται ο προϋπολογισμός των έργων αγροτικής οδοποιίας μετά την εξασφάλιση υπερδέσμευσης ύψους 63 εκατ. ευρώ, πλέον των 43 εκατ. ευρώ που αρχικώς είχαν εγκριθεί, όπως γνωστοποίησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Σύμφωνα με τον προσωρινό πίνακα αποτελεσμάτων που δημοσίευσε το ΥΠΑΑΤ, από τις 13 Περιφέρειες της χώρας υπεβλήθησαν συνολικά 294 αιτήσεις, συνολικού προϋπολογισμού 164,51 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων έγιναν δεκτές οι 194, συνολικής επιλέξιμης δαπάνης 106.881.259,33 ευρώ, με την υπερδέσμευση ύψους 63 εκατ. ευρώ που έχει ήδη εγκριθεί.

Ο προϋπολογισμός των 100 αιτήσεων που δεν έγιναν δέκτες λόγω μη εκπλήρωσης κριτηρίων επιλεξιμότητας ή/και βαθμολογίας μικρότερης της ελάχιστης που ορίζει η πρόσκληση, ανερχόταν σε 53 εκατ. ευρώ.

Οι προσφυγές θα γίνονται δεκτές έως την Παρασκευή, 2 Σεπτεμβρίου, αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Ο.Π.Σ.Α.Α. προς την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Π.Α.Α. – Μονάδα Δημοσίων Υποδομών και Παρεμβάσεων.

Ποια έργα χρηματοδοτούνται

Σημειώνεται η δράση χρηματοδοτεί την κατασκευή αγροτικών δρόμων προβλέποντας υποχρεωτικά την τσιμεντόστρωση ή ασφαλτόστρωσή τους. Χρηματοδοτούνται και έργα βελτίωσης υφιστάμενων δρόμων, όπως η διαπλάτυνσή τους όπως και η κατασκευή μικρών τεχνικών έργων (όπως οχετοί απορροής όμβριων υδάτων και τοιχία αντιστήριξης).

Δεν χρηματοδοτούνται, όμως, δαπάνες που αφορούν συνήθεις παρεμβάσεις συντήρησης, όπως την αποκατάσταση τσιμέντου ή ασφάλτου.

Τα προτεινόμενα έργα πρέπει να έχουν ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα των ενδιαφερόμενων δήμων και να μην περιλαμβάνουν δρόμους που εξυπηρετούν τη γενική κυκλοφορία και αποτελούν μέρος του ευρύτερου οδικού δικτύου. Θα πρέπει να υπάρχουν επικαιροποιημένα οριστική μελέτη και τεύχη δημοπράτησης, οι απαιτούμενες αδειοδοτήσεις καθώς και στοιχεία τεκμηρίωσης εξασφάλισης γης.

ΠΗΓΗ:localit.gr