Καθορισμός αποζημίωσης των μελών των γνωμοδοτικών οργάνων

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 674 Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 2 Αυγούστου 2022 η Αριθμ. 76441 ΚΥΑ Καθορισμός αποζημίωσης των μελών των γνωμοδοτικών οργάνων του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) που συγκροτούνται στο πλαίσιο διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται στα μέλη των γνωμοδοτικών οργάνων που είναι εγγεγραμμένα στο Μη.Π.Υ.Δη.Συ. του άρθρου 344 ή που συμμετέχουν στις διαγωνιστικές διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ ή που ορίζονται από τις ΕΚΑΑ της παρ. 1 του άρθρου 41 για τις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων κεντρικών και επικουρικών δρα- στηριοτήτων αγορών που αυτές διενεργούν.

Άρθρο 2 Αντικείμενο
Αντικείμενο της παρούσας είναι η ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων σχετικά με την καταβολή αποζημίωσης στα μέλη των γνωμοδοτικών οργάνων του άρθρου 1. Ειδικότερα ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις, ο τρόπος και ο χρόνος καταβολής της αποζημίωσης σε σχέση με την επιτυχή και εμπρόθεσμη διενέργεια των διαδικασιών ανάθεσης των συμβάσεων καθώς και το ύψος αυτής.

Άρθρο 3
Προϋποθέσεις καταβολής αποζημίωσης

 1. Στα μέλη των γνωμοδοτικών οργάνων του άρθρου 1. καταβάλλεται αποζημίωση εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:

α. Με την επιφύλαξη λόγων ανωτέρας βίας, ολοκληρώνουν το έργο τους εντός των προθεσμιών που θέτει η παρ. 1 και 2 του άρθρου 221 Α του ν. 4412/2016.

β. Σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 102 και 103 του ν. 4412/2016 κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, αναστολή ή διακοπή των προθεσμιών που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 221 Α του ν. 4412/2016 επιτρέπεται μέχρι τρεις φορές ανεξαρτήτως κριτηρίου ανάθεσης. Εξαίρεση προβλέπεται μόνο σε περίπτωση γραπτής αποδοχής από την αναθέτουσα αρχή σχετικού αιτιολογημένου αιτήματος του γνωμοδοτικού οργάνου.

γ. Η γνώμη τους εκφράζεται σε αναλυτικά πρακτικά γνωμοδότησης και πρέπει να είναι σαφής, αιτιολογημένη και πλήρης.

δ. Συμμετέχουν στις σχετικές συνεδριάσεις, για την πραγματοποίηση του έργου τους, ως βεβαιώνεται από τα επίσημα πρακτικά που συντάσσουν και διαβιβάζουν την οικεία αναθέτουσα αρχή.

ε. Οι συνεδριάσεις στις οποίες συμμετέχουν πραγματοποιούνται εκτός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών.

στ. Σε περίπτωση άσκησης, από οικονομικό φορέα που συμμετέχει σε διαγωνιστική διαδικασία ανάθεσης, προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ κατά πράξης αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η απόφαση που εκδίδεται επί της ανωτέρω προσφυγής:
στ.α να είναι απορριπτική σε βάρος του προσφεύγοντα οικονομικού φορέα,
στ.β να είναι απορριπτική σε βάρος της αναθέτουσας αρχής, αποκλειστικά και μόνο εφόσον η πράξη της κατά το μέρος που προσβάλλεται, εκδόθηκε κατόπιν μη αποδοχής της σχετικής γνωμοδότησης του αρμόδιου συλλογικού οργάνου όπως αυτή εκφράζεται στο σχετικό πρακτικό του,
στ.γ ανεξαρτήτως του αποτελέσματός της για την αναθέτουσα αρχή, σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής-ακύρωσης, είτε από τον οικονομικό φορέα είτε από την αναθέτουσα αρχή, ενώπιον του αρμόδιου δικαιοδοτικού οργάνου, η εκδοθείσα επί της υποθέσεως απόφαση να είναι υπέρ της αναθέτουσας αρχής.

 1. Σε περίπτωση που κατά τη διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης εκδοθούν περισσότερες της μίας πράξεις του αποφαινόμενου οργάνου, η πλήρωση των ανωτέρων προϋποθέσεων ελέγχεται χωριστά για κάθε μία από τις πράξεις αυτές και η αποζημίωση καταβάλλεται αναλόγως. Ως πράξεις της αναθέτουσας αρχής νοούνται και οι πράξεις που δεν είναι εκτελεστές (εσωτερικές αποφάσεις) και οι οποίες ενσωματώνονται στην απόφαση κατακύρωσης της αναθέτουσας αρχής.
 2. Δεν καταβάλλεται αποζημίωση σε περίπτωση που η διαγωνιστική διαδικασία ανάθεσης ματαιωθεί ως άγονη λόγω μη υποβολής προσφοράς.
 3. Η πλήρωση των προϋποθέσεων του παρόντος ελέγχεται και βεβαιώνεται από την οικεία αναθέτουσα αρχή. Η σχετική βεβαίωση συνοδεύεται με όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν στο οικείο γνωμοδοτικό όργανο και τη σχετική διαγωνιστική διαδικασία ανάθεσης (πρα- κτικά γνωμοδοτήσεων, έγγραφα αναθέτουσας αρχής κ.λπ.) και διαβιβάζεται στις αρμόδιες για την εκκαθάριση και πληρωμή αρμόδιες υπηρεσίες των αναθετουσών αρχών.

Άρθρο 4
Χρόνος και τρόπος καταβολής αποζημίωσης
Η αποζημίωση στα μέλη των γνωμοδοτικών οργάνων του άρθρου 1 καταβάλλεται στο σύνολό της, μετά την ολοκλήρωση του έργου τους, ανάλογα με τις πραγματο- ποιηθείσες συνεδριάσεις και εφόσον βεβαιωθεί από την οικεία αναθέτουσα αρχή η πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 3.

Άρθρο 5
Ύψος καταβαλλόμενης αποζημίωσης

 1. Η αποζημίωση των μελών των γνωμοδοτικών ορ- γάνων καταβάλλεται ως κάτωθι:
  α. Πρόεδρος, εκατόν πενήντα ευρώ (150 €), ανά συ- νεδρίαση και
  β. Μέλη, εκατόν είκοσι ευρώ (120 €), ανά μέλος και ανά συνεδρίαση.
 2. Η καταβληθείσα αποζημίωση για κάθε μέλος δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο αποδοχών ως ορίζεται στο άρθρο 28 του ν. 4354/2015.
 3. Το συνολικό ποσό της αποζημίωσης που καταβάλλε- ται στο σύνολο των μελών του γνωμοδοτικού οργάνου δεν μπορεί να υπερβαίνει ανά διαδικασία ανάθεσης σύμ- βασης: α) το πέντε τοις χιλίοις (5 ‰) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης και β) το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.