Stop στις προσλήψεις για τους δήμους που δεν ορίζουν Υπεύθυνο Ενεργειακών Υποδομών

Mε έγγραφό του και με θέμα: «Ορισμός Υπεύθυνων Ενεργειακών Υποδομών/ Εγκαταστάσεων και Διοικητικά Υπεύθυνων για την εφαρμογή των Μέτρων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια και εγκαταστάσεις που ανήκουν σε ή χρησιμοποιούνται από φορείς του Δημόσιου Τομέα » το Υπουργείο Εσωτερικών υπενθυμίζει ότι σε συνέχεια των ενημερωτικών εγκυκλίων (τις δημοσιεύουμε στο τέλος) για την εφαρμογή από τους φορείς του Δημοσίου της υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/68315/502/1-7-2022 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών και Επικρατείας (Β’ 3424) με θέμα «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια και εγκαταστάσεις που ανήκουν σε ή χρησιμοποιούνται από φορείς του Δημόσιου Τομέα», έχει τεθεί σε λειτουργία για χρήση από τους φορείς του δημόσιου τομέα σχετική πλατφόρμα του ΥΠΕΝ στον σύνδεσμο publicenergysavings.gov.gr, προκειμένου να εξυπηρετηθεί η αποστολή εξοικονόμησης ενέργειας.

Η χρήση αυτής της πλατφόρμας από τους φορείς του δημοσίου θα συνεισφέρει αποφασιστικά στον περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας στα κτήρια και εγκαταστάσεις του δημόσιου τομέα, αφού εκεί περιγράφονται λεπτομερώς οι οδηγίες που απαιτείται να ακολουθηθούν.

Όμως για την πλήρη και αποτελεσματική χρήση της εφαρμογής είναι απαραίτητο πρωτίστως οι φορείς να έχουν ορίσει Υπεύθυνο/ους Ενεργειακών Υποδομών/Εγκαταστάσεων και Διοικητικά Υπεύθυνο/ους.
Η μέχρι τώρα όμως ανταπόκριση των φορέων του δημοσίου τομέα είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Με βάση τα τελευταία στοιχεία 226 φορείς μόνο έχουν ορίσει Υπευθύνους Ενεργειακών Υποδομών και Εγκαταστάσεων.
Ως εκ τούτου αν η εικόνα περιορισμένης ανταπόκρισης δεν αλλάξει και όσον αφορά τα μέλη άλλα και τον ρυθμό σύνδεσης τους με την πλατφόρμα η αποστολή εξοικονόμησης ενέργειας από τα κτήρια και τις εγκαταστάσεις του δημοσίου, ενόψει του δυσχερούς σε ενεργειακούς όρους χειμώνα, καθίσταται εξαιρετικά δυσχερής.

Απαιτείται λοιπόν αυξημένη ευαισθητοποίηση των φορέων για την κρισιμότητα του έργου και την συνειδητοποίηση της ανάγκης για ανάληψη της σχετικής τους ευθύνης. Η ενεργή συμμετοχή των φορέων αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή έκβαση του προγράμματος.
Παρακαλούνται λοιπόν όσοι φορείς δεν έχουν ορίσει μέχρι τώρα τους Υπευθύνους να το πράξουν τώρα.

Σημειώνεται δε ότι η μη άμεση ανταπόκριση των φορέων θα ληφθεί υπόψη στον προγραμματισμό των προσλήψεων έτους 2023 που θα εγκριθεί στο τακτικό Υπουργικό Συμβούλιο τον Σεπτέμβριο του 2022 και θα επηρεάσει την έγκριση σχετικών αιτημάτων των φορέων αυτών για τους επόμενους κύκλους κινητικότητας.

Το Υπουργεί υπενθυμίζει επίσης ότι στις προαναφερθείσες εγκυκλίους οι φορείς μπορούν να αντλήσουν κάθε χρήσιμη για αυτούς πληροφορία.

Ερωτήματα αναφορικά με την εφαρμογή της εν λόγω ΚΥΑ αλλά και τη λειτουργία της προβλεπόμενης στο άρθρο 2 εφαρμογής παρακολούθησης δράσεων και καταναλώσεων publicenergysavings.gov.gr, μπορούν να τεθούν ηλεκτρονικά μέσω της διαδικασίας που αναφέρεται στις οδηγίες και τα εγχειρίδια που καταρτίζονται από το ΥΠΕΝ και είναι αναρτημένα στο ψηφιακό περιβάλλον της εφαρμογής. Κατόπιν τούτου, το Υπουργείο δεν θα απαντά σε ερωτήματα που θα υποβάλλονται από τους φορείς σχετικά με την εφαρμογή της ΚΥΑ.

Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν άμεσα και με κάθε πρόσφορο τρόπο σε όλους τους φορείς που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτούς και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της εν υπόψη ΚΥΑ.

Ειδικότερα οι οργανισμοί ΟΤΑ α’ και β ́ βαθμού, οφείλουν να ενημερώσουν τα νομικά υπό την εποπτεία τους πρόσωπα και τις ΔΕΥΑ (Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης) .
Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί κεντρικά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, www.ypes.gr, καθώς και στη διαδρομή «Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα – Ανθρώπινο Δυναμικό».

Σχετ.:

Η αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/68315/502/1-7-2022 ΚΥΑ (Β’ 3424), όπως τροποποιήθηκε με την ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/74248/18-7-2022/559ΚΥΑ (Β ́3794) και ισχύει

Η αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/209/οικ. 10814 εγκύκλιος μας

Η αριθμ. Πρωτ.: ΓΔΔΟ/11963/21-7-2022 ενημερωτική εγκύκλιος μας 4. Η αριθμ. Πρωτ.: ΓΔΔΟ /12354/28-7-2022 υπενθυμητική εγκύκλιος μας.