Παρατείνεται η προθεσμία για τις άδεις αθλητικών εγκαταστάσεων

Παρατείνεται η προθεσμία του άρθρου 2 της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/583276/ 23085/3149/734/16-11-2018 (Β’ 5207) κοινής υπουργικής απόφασης έως 31-8-2023.

Η παράταση δόθηκε με την Αριθμ. οικ. 408808 που δημοσιεύθηκε στο Αρ. Φύλλου 4602 Τεύχος Β΄ 31 Αυγούστου 2022
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΟΑ/ ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/583276/23085/3149/734/ 16-11-2018 (Β’ 5207) κοινής υπουργικής απόφα- σης περί καθορισμού λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 56Β του ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνι- κός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες δι- ατάξεις» (Α’ 121), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4479/2017 (Α’ 94).

Τι έλεγε το άρθρο 2
Η ισχύς των αδειών λειτουργίας που εκδόθηκαν ή ισχύουν έως τη δημοσίευση της παρούσας και λήγουν σε ημερομηνία προγενέστερη της 31ης Αυγούστου 2019, παρατείνεται αυτοδίκαια έως 31-8-2019. Οι υπόλοιπες άδειες ισχύουν κανονικά για όσο χρόνο ορίζεται σε αυτές.
Στην παραπάνω παράταση δεν εμπίπτουν οι προσωρινές άδειες λειτουργίας, οι οποίες έχουν εκδοθεί μόνο για την κάλυψη συγκεκριμένου αγώνα ή αγώνων. Δεν εμπίπτουν επίσης όσες άδειες λειτουργίας έχουν ανακληθεί για λόγους επικινδυνότητας ή ελλιπούς ασφάλειας αθλουμένων ή θεατών.».

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/408113/21902/2725/603/4-10-2017 (ΦΕΚ 3568/τ.Β΄/10-10-2017) κοινή υπουργική απόφαση.