Νέες ρυθμίσεις για πρωτόκολλα και ταυτότητες

Με την Αριθμ. 36126 ΕΞ 2022 απόφαση του Υπουργού Κυριάκου Πιερρακάκη που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 4693 Τεύχος Β’ 7 Σεπτεμβρίου 2022, τροποποιείται η 5620 ΕΞ 2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για την υποβολή αιτήσεων και την έκδοση εγγράφων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) καθώς και για τη χρήση των θυρίδων φορέων και χρηστών που τηρούνται σε αυτή» (Β’ 849).

Στην παρ. 4 του άρθρου 5 της απόφασης προστίθεται ότι για τα έγγραφα και τις αιτήσεις καθώς και τις απαντήσεις/έγγραφα επί των αιτήσεων του πρώτου εδαφίου οι θυρίδες του φορέα καλύπτουν τις ανάγκες του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου του άρθρου 19 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) και δεν απαιτούνται οι εσωτερικές διαδικασίες πρωτοκόλλησης του φορέα.

Στο άρθρο 5 προστίθενται νέες παρ. 7 και 8 ως εξής:

«7. Οι χειριστές των θυρίδων έχουν τη δυνατότητα έκδοσης πιστοποιητικών/βεβαιώσεων που παρέχονται ηλεκτρονικά από την ΕΨΠ για λογαριασμό των φυσικών προσώπων ή για λόγους αυτεπάγγελτης αναζήτησης.

“8. Για τη διευκόλυνση των φυσικών προσώπων κατά τη διαδικασία ελέγχου ταυτότητας ή ταυτοποίησης αυτών, παρέχεται στις θυρίδες που τηρούν οι φορείς η πρόσθετη λειτουργία ανάκτησης αντιγράφου του δελτίου ψηφιακής ταυτότητας, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 4082/2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας (Β’ 3982). Ο αρμόδιος υπάλληλος δύναται να αποθηκεύει το αντίγραφο του δελτίου ψηφιακής ταυτότητας για τον αποκλειστικό σκοπό της χρήσης ως δικαιολογητικό στη συναλλαγή που πραγματοποιεί το φυσικό πρόσωπο, εφόσον απαιτείται από τον αρμόδιο φορέα η προσκόμιση αντιγράφου ταυτότητας.».

Για την Διαδικασία έκδοσης δημοσίων εγγράφων με χρήση της θυρίδας φορέα:
Ο υπάλληλος – χειριστής της θυρίδας κάθε φορέα του δημόσιου τομέα μεταφορτώνει σε μορφή .pdf στη θυρίδα το δημόσιο έγγραφο που έχει συνταχθεί κατά τους νόμιμους τύπους και φέρει τα στοιχεία του τελικώς υπογράφοντα. Κατόπιν, η θυρίδα μέσω ειδικής λειτουργίας αποτυπώνει στο έγγραφο τα εξής:
α) την προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
β) την εγκεκριμένη ηλεκτρονική χρονοσφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
γ) τον μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης σε αλφαριθμητική μορφή και σε μορφή QR.

Μετά την αποτύπωση των ανωτέρω, το δημόσιο έγγραφο είναι διαθέσιμο στη θυρίδα του φορέα.».