Ψηφισμα της Ενωσης Δημάρχων για τις βιομηχανίες ιχθυοκαλλιέργειας

Οι υπογράφοντες Δήμοι, Περιφέρειες, Ενώσεις και φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Διαμαρτύρονται στην Κυβέρνηση και τα αρμόδια Υπουργεία, Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, για τις διαδικασίες που διενεργούνται ερήμην τους για την δημιουργία βιομηχανικών περιοχών ιχθυοκαλλιέργειας στον ελληνικό παράκτιο χώρο, περιφρονώντας και παραβιάζοντας τις επιθυμίες και Αποφάσεις των αιρετών τοπικών Οργάνων, και Απαιτούν:
α) Την άμεση αναστολή κάθε διαδικασίας θεσμοθέτησης Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ),
β) Την άμεση πρόσκληση των εκπροσώπων της Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού στον εν εξελίξει διάλογο για την αναθεώρηση του «Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου των Υδατοκαλλιεργειών», στον οποίο η Τ.Α. θέτει τους ακόλουθους στοιχειώδεις όρους:
(i) προ της θεσμοθέτησής του νέου Πλαισίου να προηγηθεί θεσμοθέτηση Γενικού Θαλάσσιου Χωροταξικού Πλαισίου και να ληφθεί υπόψη η διάδραση /αλληλεπίδραση γης-θάλασσας,
(ii) για τον παράκτιο χώρο να ληφθεί σοβαρά υπόψη η «Ολοκληρωμένη διαχείριση Παράκτιας Ζώνης» (ICZM) που αποτελεί κοινοτικό κεκτημένο,
(iii) για την αδειοδότηση Π.Ο.Α.Υ. και ιχθυοτροφείων, να προβλέπεται στο εξής επί ποινή ακυρότητας η σύμφωνη γνώμη των οικείων Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού και όχι η απλή γνώμη τους (η οποία περιφρονείται διαχρονικά έως σήμερα)
(iv) να προβλεφθεί διαδικασία συντονισμού των Θαλάσσιων Χωροταξικών Πλαισίων με όλα τα σχέδια που αφορούν στον παράκτιο χώρο (Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο Υδατοκαλλιεργειών, Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο, Τοπικά Χωρικά Σχέδια) κατά την οποία να προβλέπεται η συμμετοχή της Τ.Α και η σύμφωνη γνώμη της κατά τη λήψη των αποφάσεων.
γ) Να γίνει αντιληπτό ότι οι φορείς της Τ.Α. -και όχι οι παράγοντες του κλάδου των ιχθυοκαλλιεργειών- αποτελούν τους νόμιμους συνομιλητές για την κατάρτιση ενός βιώσιμου Χωροταξικού Πλαισίου για τις ιχθυοκαλλιέργειες και ότι η Πολιτεία οφείλει να διορθώσει τα σχετικά λάθη του παρελθόντος, αντί να συνεχίζει να χτίζει πάνω σε αυτά ένα σχεδιασμό που θα προκαλεί ες αεί ακραίες συγκρούσεις τόσο στο εσωτερικό των τοπικών κοινωνιών, όσο και ανάμεσα σε αυτές, την Πολιτεία και τον εν λόγω κλάδο.