ΦΕΚ για την ποιότητα αδρανών υλικών σε δημόσια έργα

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών Κ. Καραμανλή για τα πρότυπα των αδρανών υλικών. Tα αδρανή υλικά τα οποία προορίζονται για χρήση στα δημόσια έργα στην Ελλάδα, θα πρέπει να πληρούν υποχρεωτικά:
α) Είτε τις απαιτήσεις των συγκεκριμένων ευρωπαϊκών εναρμονισμένων πρότυπων που δημοσιεύουνται στο ΦΕΚ της Απόδασης
β) Eίτε τις απαιτήσεις Ευρωπαϊκού Εγγράφου Αξιολόγησης σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 12 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011. Το σύστημα αξιολόγησης και επαλήθευσης της στα- θερότητας της επίδοσης για τους διάφορους τύπους αδρανών υλικών και ανάλογα με τη χρήση για την οποία προορίζονται στα δημόσια έργα, καθορίζεται σε πίνακα.

Στο ΦΕΚ συμπεριλαμβάνεται και το EN 13043:2002+AC:2004 (ΕΛΟΤ EN 13043:2002 που
συμπεριλαμβάνει AC:2004) «Αδρανή ασφαλτομιγμάτων και επιφανειακών επιστρώσεων οδών, αεροδρομίων και άλλων περιοχών κυκλοφορίας οχημάτων».

Δείτε όλο το ΦΕΚ