Συγκρούσεις για το δια ζώσης και την τηλεδιάσκεψη στα συλλογικά όργανα

Καθολικό ζήτημα αντιπαράθεσης έχει γίνει η δια ζώσης ή με τηλεδιάσκεψη συνεδριάσεις Περιφερειακών και Δημοτικών Συμβουλίων μεταξύ αντιπολιτεύσεων και δημοτικών κα περιφερειακών αρχών. Ο τρόπος είναι στην διακριτική ευχέρεια του Προέδρου όμως σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις αποδίδεται στους Δημάρχους ή του Περιφερειάρχες.
Ετσι ανακοίνωση εξέδωσε και η κυρία Δούρου αναφέροντας ότι «Η Διοίκηση Πατούλη αποφεύγει όπως ο διάολος το λιβάνι τις δια ζώσης συνεδριάσεις».

Η παράταξη Δύναμη Ζωής, κατέθεσε αίτημα μετά την πρόσκληση για την δια ζώσης συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβούλιο την Τετάρτη (21/9), που συζητείται το μείζον ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων, στηλιτεύοντας την επιλογή της Διοίκησης Πατούλη να συνεχίζει τις συνεδριάσεις μέσω τηλεδιασκέψεων με πρόσχημα την πανδημία, υπονομεύοντας συνειδητά τη δημοκρατική και αποτελεσματική λειτουργία του αντιπροσωπευτικού οργάνου και της Περιφέρειας.

Στο αίτημά της η Δύναμη Ζωής καταγγέλλει ότι, με πρόσχημα την πανδημία κι ενώ η ίδια η Βουλή καθώς και άλλες Περιφέρειες και Δήμοι συνεδριάζουν πλέον κανονικά δια ζώσης, η Διοίκηση Πατούλη επιμένει και μάλιστα για τη διαχείριση των απορριμάτων, στην τηλεδιάσκεψη, με κλειστές κάμερες, χωρίς ζωντανή ανταλλαγή επιχειρημάτων, χωρίς ζωντανή συμμετοχή όλων των Περιφερειακών Συμβούλων και όσων Φορέων ή πολιτών το επιθυμούν.
Είναι έτσι φανερό ότι η απαξίωση της δημοκρατικής λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, μέσω της εμμονής της στις τηλεδιασκέψεις, είναι συνειδητή επιλογή της Διοίκησης Πατούλη, για μικροπαραταξιακούς λόγους, δηλαδή την συγκρότηση πλειοψηφίας με ακροδεξιά δεκανίκια.

Στο αίτημά της η Δύναμη Ζωής τονίζει:
Τα μέτρα κατά της πανδημίας σε ότι αφορά όλες τις λειτουργίες της Π.Α. αλλά και του Δημοσίου ουσιαστικά έχουν αποσυρθεί. Είναι αδιανόητο ότι ενώ δεν υφίσταται τηλεργασία για τους Δημοσίους Υπαλλήλους, οι Αιρετοί να συνεδριάζουν με τηλεδιάσκεψη.
Τηρώντας αυστηρά όλα τα μέτρα προφύλαξης, αποστασιοποίησης και την εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε δια ζώσης η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής την Τετάρτη 21.09.2022 σε χώρο που θα επιλέξει η Διοίκηση.
Ταυτόχρονα θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα, ώστε όσοι / όσες Περιφερειακοί Σύμβουλοι, αποδεδειγμένα έχουν σοβαρό πρόβλημα π.χ. θέμα υγείας κ.α., να μπορούν να συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης.
Αιτούμεθα λοιπόν να γίνει άμεσα αποδεκτό το εύλογο αυτό αίτημα μας, προκειμένου το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής να λειτουργήσει ουσιαστικά, με συμμετοχή και διαφάνεια, συζητώντας για ένα κορυφαίο θέμα που ενδιαφέρει το σύνολο των πολιτών της Αττικής, εκείνο της διαχείρισης των απορριμμάτων.

Σύφωνα με την εγκύκλιο της 13ης Ιουλίου 2022 Αριθ. Πρωτ.: 46731
Β. Άρθρο 78 του ν. 4954/2022 – Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 78 του ν. 4954/2022, κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. α’ και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα:
α) είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), β) είτε με τηλεδιάσκεψη με κάθε πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
γ) είτε δια ζώσης,
δ) είτε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη.
Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συλλογικών οργάνων και των διοικητικών συμβουλίων της περ. γ’, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα.