Υποβολή των Αναλυτικών Καταστάσεων Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 107 του ν. 4714/2020 (Α ́ 148) «Μηχανισμός Αποτροπής Συσσώρευσης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών προς τρίτους από τους ΟΤΑ», Το υπουργείο Εσωτερικών υπενθυμίζει ότι οι ΟΤΑ υποχρεούνται να υποβάλουν την αναλυτική κατάσταση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους για το γ ́ τρίμηνο του 2022, στον Ειδικό Διαδικτυακό Τόπο (ΕΔΤ) μέσω του αρχείου «ARREARS202209_», το αργότερο μέχρι την 15η.10.2022. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας ο ειδικός διαδικτυακός τόπος δεν θα είναι διαθέσιμος για την ανάρτηση του αρχείου.

Επιπροσθέτως, υπενθυμίζει ότι στον πίνακα «02. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ», ο λόγος 05 έχει μετονομαστεί σε «05. Δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα του άρθρου 40 του ν. 4915/2022 (Α ́ 63)». Συνεπώς, ο λόγος 05 αφορά αποκλειστικά τις ληξιπρόθεσμες οφειλές από δικαστικές αποφάσεις ή διαταγές πληρωμής για τις οποίες ο φορέας έχει υποβάλει αίτημα ένταξης στο πρόγραμμα επιχορήγησης του άρθρου 40 του ν.4915/2022 (Α ́ 63) και αυτό είτε έχει εγκριθεί είτε δεν έχει απορριφθεί και είναι βέβαιη η έγκρισή του.

Τέλος, υπενθυμίζει ότι οι φορείς θα πρέπει να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πληρωμή των εκκρεμών οφειλών τους και για την άμεση μείωση και σταθεροποίηση του ύψους των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων σε τρίτους – εξαιρουμένων των περιπτώσεων της περίπτωσης (β) της παρ. 2 του άρθρου 107 – σε επίπεδα χαμηλότερα τουλάχιστον κατά 20% σε σχέση με τα επίπεδα της 31ης Δεκεμβρίου 2021.

Το έγγραφο και το αρχείο υποβολής έχουν αναρτηθεί στην ενότητα Οικονομικά Στοιχεία ΟΤΑ | Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ΟΤΑ της ιστοσελίδας του ΥπουργείουΕσωτερικών και στην ενότητα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ ( ) του ΕΔΤ στο σύνδεσμο https://aftodioikisi.ypes.gr/oikonomika_stoixeia_ota/index.htm.