Σεμινάριο: Εκλογές, Επικοινωνία και Διακυβέρνηση σε Δήμους και Περιφέρειες.

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του ΕΚΠΑ διοργανώνει σεμινάριο διάρκειας 3 μηνών με θέμα Τοπική Αυτοδιοίκηση: Εκλογές, Επικοινωνία και Διακυβέρνηση σε Δήμους και Περιφέρειες.

Σκοπό του προγράμματος αποτελεί η ενημέρωση, εξοικείωση και επιμόρφωση των συμμετεχόντων/ουσών σχετικά με βασικά ζητήματα διακυβέρνησης σε δήμους και περιφέρειες, με το πλαίσιο διεξαγωγής των προεκλογικών εκστρατειών των υποψηφίων στην αυτοδιοίκηση καθώς και το σχεδιασμό κι εφαρμογή της επικοινωνιακής πολιτικής των αιρετών της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης.

Το πρόγραμμα επιδιώκει να προσφέρει μια συστηματική και ολοκληρωμένη επιμόρφωση πάνω στις σχετικές θεματικές, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με την ιστορία, τους θεσμούς, τους φορείς, τις μεθόδους και τις διαδικασίες που συγκροτούν τα τρία υποπεδία: Εκλογές – Επικοινωνία – Διακυβέρνηση.

Μετά το πέρας του προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση να:
[1] Ανακαλεί το θεσμικό πλαίσιο και να περιγράφει τις διαδικασίες οργάνωσης και διεξαγωγής των αυτοδιοικητικών εκλογών.
[2] Προσδιορίζει βασικούς ιστορικούς σταθμούς και σημαντικά γεγονότα που καθόρισαν τη θέσμιση των αυτοδιοικητικών εκλογών.
[3] Περιγράφει και να υλοποιεί διαδικασίες σχεδιασμού, οργάνωσης, χρηματοδότητησης και διεξαγωγής μιας προεκλογικής εκστρατείας.
[4] Εξηγεί το ρόλο που διαδραματίζουν διαφορετικοί δρώντες (πολιτικά κόμματα, συνεργάτες, εθελοντές, ΜΜΕ) κατά τη διεξαγωγή μιας προεκλογικής εκστρατείας.
[5] Ορίζει, αξιοποιεί και να εξηγεί τις βασικές έννοιες της πολιτικής επικοινωνίας και του πολιτικού μάρκετινγκ.
[6] Προσδιορίζει το περιεχόμενο της στρατηγικής της “διαρκούς προεκλογικής εκστρατείας”.
[7] Ανακαλεί και να περιγράφει το βασικό θεσμικό πλαίσιο της τοπικής αυτοδιοίκησης.
[8] Αναφέρει τις διαδικασίες που περιλαμβάνει η διακυβέρνηση των θεσμών τοπικής αυτοδιοίκησης.

Δεξιότητες (Ψυχοκινητικές)
Μετά το πέρας του προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση να:
[1] Αναλύει έρευνες κοινής γνώμης και δημοσκοπήσεις για την αυτοδιοίκηση.
[2] Προσδιορίζει παράγοντες που καθορίζουν τη ψήφο στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές.
[3] Περιγράφει και να αξιολογεί την οργάνωση και διεξαγωγή των εκλογών.
[4] Σχεδιάζει τη χρηματοδότηση, την οργάνωση και τη διεξαγωγή της προεκλογικής εκστρατείας.
[5] Εφαρμόζει τεχνικές πολιτικής επικοινωνίας, δημοσίων σχέσεων και πολιτικού μάρκετινγκ και τοπική αυτοδιοίκηση.
[6] Αποτιμά την πολιτική διαφήμιση και την πολιτική ρητορική.
[7] Συσχετίζει και αξιοποιεί τις λειτουργίες των ΜΜΕ και των κοινωνικών δικτύων.
[8] Συνθέτει τη χάραξη και την εφαρμογή της επικοινωνιακής πολιτικής των αιρετών της αυτοδιοίκησης.
[9] Συνδέει το θεσμικό πλαίσιο με τις καθημερινές προκλήσεις της διακυβέρνησης στους ΟΤΑ.

Ικανότητες (Κοινωνικές/Συναισθηματικές)
Μετά το πέρας του προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση να:
[1] Αντιλαμβάνεται και αποτιμά τα χαρακτηριστικά και τις προσδοκίες της τοπικής κοινωνίας.
[2] Αξιοποιεί τις σύγχρονες μεθόδους πολιτικής επικοινωνίας.
[3] Ανακαλεί και αντιμετωπίζει τις ψευδείς ειδήσεις (fake news).
[4] Καθοδηγεί, συνδέει και αξιοποιεί τα μέλη δημοτικών παρατάξεων.
[5] Διασφαλίζει τη συνοχή διοίκησης και πολιτικής στους ΟΤΑ.
[6] Κινητοποιεί το δυναμικό και τους πόρους της τοπικής αυτοδιοίκησης και της τοπικής κοινωνίας.
[7] Προσδιορίζει τις κατευθύνσεις για τη Διοίκηση ανθρώπινων πόρων.
[8] Κερδίζει την εμπιστοσύνη θεσμών και πολιτών.
[9] Εντοπίζει και αξιοποιεί εξωτερικούς πόρους και χρηματοδοτήσεις.
[10] Εφαρμόζει αποτελεσματικά και αποδοτικά το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ΟΤΑ.

Διδακτικές Ενότητες του Προγράμματος
[1] Προεκλογική Εκστρατεία στην Αυτοδιοίκηση
Υποενότητες
1.1 Εισαγωγή – Oι αυτοδιοικητικές εκλογές στην Ελλάδα. Η πολιτική ιστορία και τα χαρακτηριστικά των δημοτικών και νομαρχιακών/ περιφερειακών εκλογών στην Ελλάδα την περίοδο 1981 – 2019. Οι παράγοντες που καθορίζουν τη ψήφο στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Δημοσκοπήσεις & αυτοδιοικητικές εκλογές: Πώς διενεργούνται οι έρευνες κοινής γνώμης για την αυτοδιοίκηση και πώς τις διαβάζουμε για να τις ερμηνεύσουμε.

  1. 2 Οι προεκλογικές εκστρατείες των υποψηφίων σε δήμους και περιφέρειες. Το θεσμικό πλαίσιο των αυτοδιοικητικών εκλογών. Τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα των υποψηφιοτήτων. Διαδικασίες και προϋποθέσεις κατάρτισης και ανακήρυξης συνδυασμών και υποψηφίων. Οργάνωση και διεξαγωγή των εκλογών. Έλεγχος νομιμότητας εκλογών και εκλογικών δαπανών.

1.3 Σχεδιασμός, χρηματοδότηση, οικονομικό κόστος, οργάνωση και διεξαγωγή της προεκλογικής εκστρατείας συνδυασμών και αιρετών στην αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού. Ο ρόλος των πολιτικών κομμάτων, των εθελοντών, των έμμισθων συνεργατών, των ΜΜΕ, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.

[2] Πολιτική Επικοινωνία στην Αυτοδιοίκηση
Υποενότητες
1.1 Εισαγωγή. Βασικές Έννοιες Πολιτικής Επικοινωνίας. Προπαγάνδα και δημόσιες σχέσεις. Πολιτικό μάρκετινγκ και τοπική αυτοδιοίκηση. Πολιτική διαφήμιση. Πολιτική ρητορική.

1.2 Ο ρόλος και τα χαρακτηριστικά των ΜΜΕ (τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες, διαδίκτυο). Δομή και λειτουργία των ΜΜΕ. O ρόλος και τα χαρακτηριστικά των social media. Δομή και λειτουργία των social media (facebook, twitter, Instagram, youtube). H διάδοση των fake news και πώς αντιμετωπίζονται.

1.3 Η στρατηγική της «διαρκούς εκλογικής εκστρατείας» δημάρχων και περιφερειαρχών. Η οργάνωση του επικοινωνιακού επιτελείου δημάρχων και περιφερειαρχών. Η συνεργασία με ειδικούς της επικοινωνίας. Η οργάνωση, χάραξη και εφαρμογή της επικοινωνιακής πολιτικής δημάρχων και περιφερειαρχών. Οι δημόσιες εμφανίσεις. Η αξιοποίηση των ΜΜΕ και των social media. H χρήση ερευνών κοινής γνώμης.

[3] Η Διακυβέρνηση στους ΟΤΑ
Υποενότητες
1.1 Το θεσμικό πλαίσιο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σύνθεση και αρμοδιότητες των βασικών οργάνων στους ΟΤΑ. Οργάνωση και λειτουργία των διοικητικών υπηρεσιών σε δήμους και περιφέρειες. Νομικά Πρόσωπα και Επιχειρήσεις των ΟΤΑ. Διοικητική εποπτεία και άλλοι έλεγχοι στους ΟΤΑ. Πόροι και οικονομική διαχείριση.

1.2 Πολιτική ηγεσία: Περιεχόμενο, χαρακτηριστικά και στυλ της πολιτικής ηγεσίας. Δημοτικές και Περιφερειακές παρατάξεις: Νομικό καθεστώς, εσωτερικοί κανόνες λειτουργίας, καθοδήγηση, συνοχή και αξιοποίηση των μελών. Η συμμετοχή μελών της παράταξης σε δημοτικά ή περιφερειακά, αντίστοιχα, όργανα καθώς και στη διοίκηση νομικών προσώπων και επιχειρήσεων. Η καταστατική θέση των αιρετών: Δικαιώματα και υποχρεώσεις. Αστικές, δημοσιονομικές και ποινικές ευθύνες των αιρετών.

1.3 Οι σχέσεις μεταξύ αιρετών και διοίκησης στους ΟΤΑ. Οι αρμοδιότητες των αιρετών οργάνων ως προς το διοικητικό μηχανισμό, τα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις των ΟΤΑ. Καθεστώς και αξιοποίηση μετακλητών, μόνιμων και άλλων στελεχών και συνεργατών. Διοίκηση ανθρώπινων πόρων στους ΟΤΑ. Αξιοποίηση εξωτερικών πόρων και συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών και τις οργανώσεις της.

Τέλη παρακολούθησης προγράμματος: 360€
Για συμμετοχή 3 και άνω ατόμων από τον ίδιο φορέα έκπτωση -15%
Έκπτωση Εφάπαξ Πληρωμής -15%
Αριθμός Δόσεων: 3

https://www.ota.cce.uoa.gr/?page_id=1116

Απονέμεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης
Μέθοδος Εκπαίδευσης Σύγχρονη εξ Αποστάσεως
Αιτήσεις έως 17/10/2022 Έναρξη 19/10/2022

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα
Προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή εκπαιδευτική διαδικασία και να επιτευχθούν οι στόχοι του, το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

• Υποψήφιους και εν ενεργεία αιρετούς ΟΤΑ
• Στελέχη αυτοδιοικητικών παρατάξεων, πολιτικών κομμάτων, νεολαιών, συλλόγων και ΜΚΟ
• Δημοσιογράφους και άλλους διαμορφωτές της κοινής γνώμης
• Υπάλληλους και άλλους εργαζόμενους των ΟΤΑ, των νομικών τους προσώπων, αυτοδιοικητικών και άλλων δημόσιων φορέων
• Σύμβουλους επικοινωνίας ή/και αυτοδιοίκησης
• Ενδιαφερόμενους πολίτες για τα κοινά σε δήμους και περιφέρειες