Οδηγός για την ισότητα των Φύλων στις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις

Βγήκε στον αέρα η πρακτική εργαλειοθήκη βήμα προς βήμα για την υλοποίηση των δημοσίων συμβάσεων που ανταποκρίνονται στο (GRPP) Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις της Ε.Ε. Εχει σχεδιαστεί για τις αναθέτουσες αρχές σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς και για θεσμικά όργανα, φορείς και οργανισμούς της ΕΕ.
Υποστηρίζει τους αγοραστές του δημόσιου τομέα στην προώθηση της ισότητας των φύλων μέσω της χρήσης του GRPP. Έχει επίσης σχεδιαστεί για να είναι χρήσιμο για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους επαγγελματίες που εργάζονται για την ισότητα των φύλων και την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Η εργαλειοθήκη χρησιμεύει ως πρακτικός οδηγός σχετικά με τον τρόπο ενσωμάτωσης της ισότητας των φύλων και εφαρμογής GRPP στα διάφορα στάδια του κύκλου προμηθειών. Για κάθε βήμα της διαδικασίας προμήθειας, κάθε ομάδα-στόχος μπορεί να έχει πρόσβαση σε μια ποικιλία εργαλείων, παραδείγματα πραγματικής ζωής που δείχνουν πώς εφαρμόζεται το GRPP και πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα εργαλεία. Αυτή η εργαλειοθήκη περιέχει 13 εργαλεία τα οποία χωρίζονται σε δύο γενικές ενότητες:

Η πρώτη ενότητα νομικά, ρυθμιστικά και πολιτικά πλαίσια,
Και στην δεύτερη ενότητα τον κύκλο των δημοσίων συμβάσεων.
Μέσα σε αυτά τα εργαλεία, ο αναγνώστης μπορεί να βρει για παράδειγμα μια επισκόπηση των νομοθετικών, κανονιστικών και πολιτικών πλαισίων που σχετίζονται με τις GRPP στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και καθοδηγητικές ερωτήσεις για την αξιολόγηση αναγκών, τα δέντρα των αποφάσεων για τον καθορισμό κριτηρίων επιλογής GRPP, τεχνικές προδιαγραφές και /ή κριτήρια ανάθεσης, μεταξύ άλλων.

Δείτε εδώ τον οδηγό