ΚΥΑ για την κατάρτιση των προϋπολογισμών

Δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. οικ 49039/25-07-2022(ΦΕΚ 3976Β΄/26-7-2022) ΚΥΑ με τίτλο: “Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2023 – μερική τροποποίηση της υπ’ αρ. 7028/2004 (Β’ 253) απόφασης”

Βασικό να θυμίσουμε ότι σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν αναληφθεί υποχρεώσεις και πραγματοποιηθεί δαπάνες καθ’ υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού, τα ποσά που αναλογούν στο ύψος αυτών, καταλογίζονται σε βάρος των οργάνων που ενέκριναν ή συνέπραξαν στην εκτέλεση της δαπάνης (παρ. 5 του άρ- θρου 66 του ν. 4270/2014 και άρθρο 11 του π.δ. 80/2016).

Επίσης σε κάθε περίπτωση για κάθε έργο, υπηρεσία, προμήθεια ή μελέτη, ανεξαρτήτως της πηγής χρηματοδότησής τους, πρέπει να εγγράφονται ως δαπάνη στον προϋπολογισμό, μόνο τα ποσά που εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθούν εντός του οικονομικού έτους που αυτός αναφέρεται.

Διαβάστε εδώ όλη την ΚΥΑ