Διευκρινήσεις για την αναθεώρηση τιμών και την επιμήκυνση των συμβάσεων

Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 152 έως και 154 του ν. 4938/2022 (Α’109) εξέδωσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών:

Σε συνέχεια της δημοσίευσης του ν. 4938/2022(Α’ 109) και ειδικότερα των άρθρων 152 έως και 154 αυτού, σχετικά με τις ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, διευκρινίζουμε τα κάτωθι:

1.Η απολογιστική πληρωμή των αναφερόμενων στο άρθρο 152 υλικών, διενεργείται σύμφωνα με τις προβλέψεις της υπ’αριθμ. 275234/05-09-2022ΚΥΑ των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός τρόπου υπολογισμού της αξίας της ασφάλτου, του πολυβινυλοχλωριδίου (PVC) και του πολυαιθυλένιου υψηλής πυκνότητας (HDPE) απολογιστικά» (ΦΕΚ 4767 Β’/12-09-2022).
Σε περίπτωση που υποβληθέντες λογαριασμοί, περιέχουν υλικά που καταλαμβάνονται από τις προβλέψεις της άνω ΚΥΑ, έχουν εξοφληθεί, ο ανάδοχος δικαιούται να περιλάβει τυχόν πρόσθετα κονδύλια για τα εν λόγω υλικά, σε επόμενο λογαριασμό, δοθέντος ότι κάθε λογαριασμός εκδίδεται ως ανακεφαλαιωτικός της σχετικής δαπάνης.

2.Η σχετική στο άρθρο 153 παρ. 1 «δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης σύμβασης» αφορά σε συμβάσεις που έχουν ανατεθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου, ήτοι έως την 6η-6-2022 και δεν καταλαμβάνει διαγωνιστικές διαδικασίες που θα προκηρυχθούν ή βρίσκονται σε εξέλιξη.
Η προβλεπόμενη στη διάταξη δήλωση του αναδόχου υποβάλλεται στη διευθύνουσα υπηρεσία του έργο και δε συνιστά δήλωση διακοπής εργασιών ούτε υπολαμβάνεται ως τέτοια.
Συνεπώς ο ανάδοχος που υποβάλλει την εν λόγω δήλωση δύναται να εκτελεί εργασίες και να υποβάλλει λογαριασμούς.
Ως ρητά προβλέπεται στην οικεία διάταξη του ίδιου ως άνω άρθρου η δήλωση δύναται να υποβληθεί άπαξ ή/και τμηματικά. Σε περίπτωση υποβολής τμηματικής δήλωσης, ήτοι για χρόνο μικρότερο των έξι (6) μηνών, δύναται να υποβληθεί νέα δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος εντός ευλόγου χρόνου προ της λήξης της ήδη χορηγηθείσας, μεταξύ δε των τμημάτων δεν δύναται να παρεμβάλλεται κενός χρόνος.

3.Σημειώνεται προσθέτως ότι η χρήση του δικαιώματος της επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος δεν επάγεται αναθεώρησης για το υπό κρίση διάστημα αφού κατά ρητή πρόβλεψη της οικείας διάταξης η εν λόγω χορηγούμενη επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος δεν συνιστά παράταση του συμβατικού χρόνου και συνεπώς δεν τίθεται θέμα εφαρμογής για το διάστημα αυτό των προβλέψεων του άρθρου 147 του ν. 4412/2016 περί προθεσμιών.

4.Η χορήγηση παράτασης στο χρονοδιάγραμμα κατ’ άρθρο 147 του ν.4412/2016 (Α’ 147) μετά τη δημοσίευση του ν. 4938/2022, ήτοι μετά την 6η-6-2022 αίρει το δικαίωμα λήψης της πρόσθετης καταβολής (πριμ) του άρθρου 154, εξαιρουμένων τυχόν λόγων ανωτέρας βίας. Σε περίπτωση δε, που υπήρξε τέτοια καταβολή, εφαρμόζονται οι προβλέψεις του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 154.
Ειδικότερα η καταβολή του πριμ, αφορά συμβάσεις έργου υπό εκτέλεση την 6.6.2022 και όχι συμβάσεις που πρόκειται να ανατεθούν ή ανατέθηκαν μετά την ως άνω ημερομηνία και καταβάλλεται μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 154, ήτοι μετά την έκδοση απόφασης του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μετά από σύμφωνη γνώμη του τεχνικού συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Υποδομών.

5.Έγγραφα για την πρόσθετη καταβολή (πριμ) του άρθρου 154.
Στο αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, όπως αυτό καθορίζεται στην υπ’ αριθμ. 125683/21 -4-2022 (Υ.Ο.Δ.Δ. 349/28-4-2022) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Σύσταση, Συγκρότηση και καθορισμός αρμοδιοτήτων α) του Τεχνικού Συμβουλίου Έργων και Μελετών Εποπτευόμενων Φορέων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και β) των δύο (2) Τμημάτων του Τεχνικού Συμβούλιου Κατασκευών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.», η Αναθέτουσα αρχή υποβάλλει έγγραφο αίτημα για τη χορήγηση της πρόσθετης καταβολής (πριμ), το οποίο συνοδεύεται από :
α.Εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του Έργου, στην οποία θα βεβαιώνεται η μη υποβολή δήλωσης του αναδόχου της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 153.
β.Αντίγραφο της σύμβασης ανάθεσης
γ.Αντίγραφο της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ή της τυχόν πρόσθετης εγγυητικής επιστολής
δ.Αντίγραφο του τελευταίου εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος του έργου έως την 6.6.2022 και της οικείας εγκριτικής απόφασης.
ε.Αίτημα του Αναδόχου για τη χορήγηση της πρόσθετης καταβολής (πριμ).
στ.Αντίγραφο του υποβληθέντος λογαριασμού του αναδόχου για την καταβολή του πριμ.

6.Το ύψος της πρόσθετης καταβολής (πριμ) υπολογίζεται επί του υπολειπόμενου εργολαβικού ανταλλάγματος επί εργασιών που δεν είχαν εκτελεστεί προ της 6.6.2022. Εκκρεμείς λογαριασμοί προς εξόφληση που είχαν υποβληθεί ή αφορούν εργασίες που είχαν εκτελεστεί έως την 5.6.2022 δεν προσμετρώνται για τον καθορισμό του υπολειπόμενου εργολαβικού ανταλλάγματος.

7.Επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να συγχέεται η ρύθμιση του άρθρου 154 του ν. 4938/2022 περί πρόσθετης καταβολής (πριμ) με τη ρύθμιση του άρθρου 149 του ν. 4412/2016 περί ρήτρας πρόσθετης καταβολής, η οποία δύναται να περιλαμβάνεται σε συμβάσεις εκτέλεσης έργων και καταβάλλεται με την ολοκλήρωση του έργου υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις της εν λόγω διάταξης και της εκάστοτε σύμβασης. Αντιθέτως, η πρόσθετη καταβολή (πριμ) του άρθρου 154 του ν. 4938/2022 καταβάλλεται άμεσα υπό τους όρους που αναφέρονται ανωτέρω.

8.Καθυστέρηση της πληρωμής του λογαριασμού για τη χορήγηση της πρόσθετης καταβολής (πριμ) δεν γεννά αξίωση του αναδόχου για τοκοφορία του ποσού, ούτε δικαίωμα διακοπής εργασιών.

9.Έργα που εκτελούνται με το σύστημα μελέτη-κατασκευή δεν δικαιούνται την απολογιστική πληρωμή υλικών του άρθρου 152 του ν. 4938/2022.

10.Σε κάθε περίπτωση η διάταξη του άρθρου 154 ν. 4938/2022 εφαρμόζεται υπό την επιφύλαξη των άρθρων 132 ή 337 ν. 4412/2016.

11.Της εγκυκλίου αυτής να λάβουν γνώση όλοι οι αρμόδιοι υπάλληλοι για την εφαρμογή της και να αναρτηθεί στην αντίστοιχη ιστοσελίδα της Γ.Γ.Υ. (www.ggde.gr) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και την αντίστοιχη ιστοσελίδα του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», για ενημέρωση παντός ενδιαφερομένου.