19,2 εκατομμύρια για ξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων στους δήμους και τις περιφέρειες

Εγκρίθηκε, η επιχορήγηση συνολικού ποσού έως 19.271.229,95€ σε ΟΤΑ της χώρας, αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεών τους που απορρέουν από διαταγές πληρωμής και δικαστικές αποφάσεις που έχουν καταστεί τελεσίδικες έως την 24η Μαρτίου 2022 και αφορούν σε αξιώσεις από προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων ή αποζημιώσεις από αδικοπραξία.

α) Σε Δήμους της Χώρας ποσό ύψους έως 15.611.242,22€ σύμφωνα με τον πίνακα, χρεώνοντας τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων» (33-05-0158) κατόπιν ισόποσης μεταφοράς χρηματικού ποσού σε αυτόν, από τον λογαριασμό που τηρείται στο ίδιο Ταμείο με τίτλο «Λογαριασμός Οικονομικής Ενίσχυσης ΟΤΑ» (33-05-0177).

β) Σε Περιφέρειες της Χώρας ποσό ύψους έως 3.659.987,73€ σύμφωνα με τον πίνακα, με χρέωση του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών» (33-05-0163) κατόπιν ισόποσης μεταφοράς χρηματικού ποσού σε αυτόν, από τον λογαριασμό που τηρείται στο ίδιο Ταμείο με τίτλο «Λογαριασμός Οικονομικής Ενίσχυσης ΟΤΑ» (33-05-0177).

Για την εξόφληση των ανωτέρω υποχρεώσεών τους, οι επιχορηγούμενοι ΟΤΑ υποβάλλουν κάθε φορά στη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής – Τμήμα Επιχορηγήσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, τις Εντολές Εξόφλησης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία της παρ. 5 του άρθρου 2 της αριθμ. 28528/4.05.2022 (ΑΔΑ: 684Φ46ΜΤΛ6-ΣΚ9) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών. Οι εν λόγω Εντολές Εξόφλησης κατόπιν ελέγχου, αποστέλλονται για εκτέλεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο προχωρά στην πληρωμή του καθαρού ποσού προς τους τελικούς δικαιούχους και στη μεταφορά του συνολικού ποσού των κρατήσεων και παρακρατήσεων προς τον επιχορηγούμενο ΟΤΑ για την άμεση απόδοσή τους.

Δείτε εδώ τον πίνακα πόσα χρήματα λαμβάνει κάθε Δήμος και Περιφέρεια