Δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού βάσει προσωρινών πινάκων

Το Υπουργείο Εσωτερικών ενημερώνει ότι, κατόπιν της 13Κ/2021 προκήρυξης του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 66/31-12- 2021/τ.ΑΣΕΠ, 2/18-1-2022/τ.ΑΣΕΠ, 6/3-2-2022/τ.ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων τετρακοσίων εξήντα οκτώ (1.468) θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε Ο.Τ.Α. α ́ και β ́ βαθμού και φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, καταρτίσθηκε από το ΑΣΕΠ ο προσωρινός πίνακας κατάταξης επιτυχόντων κατηγοριών/εκπαιδευτικών βαθμίδων ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ. Κατόπιν αυτού εκδόθηκε η υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./214/12705/25-8-2022 απόφαση κατανομής του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 όπως ισχύει (ΦΕΚ 4580/Β’/2022, ΑΔΑ: Ψ1ΠΧ46ΜΤΛ6-Χ40).

Ενόψει των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 4 του ν.4765/2021, οι υπηρεσίες μπορούν να προβούν άμεσα στην πρόσληψη ορισμένου ή και του συνόλου του αριθμού των υποψηφίων προς διορισμό από τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης. Οι προσλήψεις θα υλοποιηθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μη ανανεούμενης και έως την ανάληψη των καθηκόντων κάθε υποψηφίου, μετά από τη δημοσίευση της ατομικής πράξης διορισμού του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η δε διάρκεια της σύμβασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες. Οι προσλήψεις αυτές αναρτώνται στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και δεν απαιτείται δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ενώ σας υπενθυμίζουμε και την υποχρέωση για την ηλεκτρονική Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 62ebb2a670128e28a8c91754 στις 28/09/22 15:24 υποβολή στοιχείων των εργαζομένων στο Πληροφοριακό Σύστημα «Εργάνη».