5,2 εκ για ΚΕΔΕ, ΙΤΑ και ΠΕΔ

Κατανέμεται, με υπογραφή Πέτσα από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», συνολικό ποσό 5.200.000,00 €, το οποίο διατίθεται στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) και στις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (Π.Ε.Δ.) της χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών τους, ως ακολούθως:
α) Ποσό 2.000.000,00 € αποδίδεται στην Κ.Ε.Δ.Ε., ως τακτική οικονομική ενίσχυση έναντι του συνολικά δικαιούμενου ποσού για το έτος 2022.
β) Ποσό 200.000,00 €, το οποίο αντιστοιχεί στην υποχρέωση της Κ.Ε.Δ.Ε. και των Π.Ε.Δ. της χώρας για την απόδοση της προβλεπόμενης εισφοράς τους προς το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ι.Τ.Α.), διατίθεται στην Κ.Ε.Δ.Ε. για το σκοπό αυτό.
β) Ποσό 3.000.000,00 € αποδίδεται στις Π.Ε.Δ. της χώρας, ως τακτική οικονομική ενίσχυση, έναντι του συνολικά δικαιούμενου ποσού για το έτος 2022, σύμφωνα με τον πίνακα