Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: Το νέο Λογιστικό Πλαίσιο της Γενικής Κυβέρνησης (Π.Δ. 54/2018)

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δημιούργησε νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το Π.Δ. 54/2018. Πρόκειται για το νέο Λογιστικό Πλαίσιο της Γενικής Κυβέρνησης, που εφαρμόζεται από 1/1/2019 στην Κεντρική Διοίκηση (Κράτος). Οι λοιποί φορείς Γενικής Κυβέρνησης (ΟΤΑ, ΟΚΑ, ΝΠΔΔ κ.α.) οφείλουν να προσαρμοστούν το αργότερο μέχρι τις 31/12/2024.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη οικονομικών υπηρεσιών σε Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (Κεντρική Διοίκηση, ΟΤΑ, Νοσοκομεία, Επιμελητήρια, ΝΠΔΔ & ΝΠΙΔ Δημοσίου, κλπ.), σε φοιτητές-σπουδαστές και σε λογιστές και ελεγκτές που ενδιαφέρονται να εκπαιδευτούν στη βάση του νέου λογιστικού πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης. Αποτελεί ένα πρόγραμμα συνολικής εκπαίδευσης 12 εβδομάδων, γίνεται αμιγώς ασύγχρονα και αποκλειστικά εξ αποστάσεως (e-Learning).

Θεματικές ενότητες:
Διεθνείς τάσεις στη λογιστική δημοσίου τομέα (IPSAS – EPSAS)
Το Π.Δ. 54/2018 – Επισκόπηση – Βασικές λογιστικές αρχές – Οικονομικές καταστάσεις – Σχέδιο Λογαριασμών – Η λειτουργία του Προϋπολογισμού και οι Δημοσιονομικές Αναφορές
Στοιχεία Ενεργητικού
Στοιχεία Παθητικού – Υποχρεώσεις και Καθαρή Θέση
Έσοδα
Έξοδα
Πρώτη εφαρμογή και προετοιμασία υλοποίησης
Λογιστικές οδηγίες (λάθη – γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς) – Παραδείγματα Λογιστικών Καταστάσεων με το Π.Δ. 54.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 30/09/2022
Έναρξη μαθημάτων: 20/10/2022
Λήξη μαθημάτων: 15/12/2022
Κόστος: 300€ (20% έκπτωση για ομαδική εγγραφή)

Εκπαιδευτές του προγράμματος:
Οι εκπαιδευτές συνέβαλλαν καθοριστικά στην κατάρτιση του 1ου ισολογισμού Δήμου στην Ελλάδα (Δήμος Φυλής) με βάση το Π.Δ.54/2018:
Κοέν Σάνδρα, καθηγήτρια Λογιστικής Ο.Π.Α.
Καρατζήμας Σωτήριος, επίκουρος καθηγητής Λογιστικής Ο.Π.Α.
Πολύδωρος Θάνος, Διευθύνων Σύμβουλος ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Α.Ε.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.