Εγκύκλιος για την ρήτρα αναπροσαρμογής στις Δημόσιες Συμβάσεις

Εγκύκλιο για την εφαρμογή των παρ. 9 έως 10α του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 περί εφαρμογής της ρήτρας αναπροσαρμογής των τιμών στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών εξέδωσε το Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων προς όλες τις αναθέτουσες αρχές Δημοσίων Συμβάσεων.
Με την εγκύκλιο διευκρινίζονται τα ζητήματα που αφορούν στην εφαρμογή των παρ. 9 έως 10α του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 περί εφαρμογής της ρήτρας αναπροσαρμογής των τιμών στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών.
Οι ανωτέρω διατάξεις εξειδικεύουν και καθορίζουν τον τρόπο εφαρμογής της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 ως προς το σημείο της πρόβλεψης στα έγγραφα της σύμβασης και της εφαρμογής σαφούς, ακριβούς και ρητής ρήτρας αναπροσαρμογής της τιμής. Ειδικότερα, η ρήτρα αναθεώρησης των τιμών που προβλέπει ως δυνατότητα ενσωμάτωσης στα έγγραφα της σύμβαση η περ. α της παρ. 1 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, εξειδικεύτηκε και καθορίστηκε ρητά στις παρ. 9 έως και 10α του άρθρου 53 τόσο με την πρόβλεψη συγκεκριμένου μαθηματικού τύπου στις συμβάσεις προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης όσο και με τη συνάρτηση εφαρμογής αυτού με συγκριμένες προϋποθέσεις.
Με την εγκύκλιο δίνονται οδηγίες και παρουσιάζονται παραδείγματα εφαρμογής των οικείων νομοθετικών διατάξεων

Δείτε εδώ την εγκύκλιο

https://www.myota.gr/wp-content/uploads/2022/10/egkykliosRitraanaprosarmogis22.pdf