Σχέδιο νόμου για την χρήση δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων από σωματεία

gipedomy

Με το άρθρο 83 Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
με τίτλο: «Ίδρυση, ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία των Επιχειρηματικών Πάρκων – Ενιαίο πλαίσιο ρύθμισης για τους φορείς Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης» που κατατέθηκε στην Βουλή, παρέχεται η δυνατότητα χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων που ανήκουν σε Ο.Τ.Α. από την 1η.8.2022 έως και την 31η.7.2023, από αθλητικά σωματεία τα οποία διαθέτουν την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 (Α’ 121) και έχουν υποβάλει οριστική αίτηση για την εγγραφή τους στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων» του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148) χωρίς αυτή να έχει ολοκληρωθεί έως την 30ή.9.2022, κατά παρέκκλιση της παρ. 4 του άρθρου 8 και της παρ. 2 του άρθρου 140 του ν. 2725/1999, καθώς και της παρ. 2 του άρθρου 66 και της παρ. 2 του άρθρου 75 του ν. 4735/2020 (Α΄197) .

Συγκεκριμένα το Άρθρο 83 αναφέρει:
Ρύθμιση δικαιωμάτων για τα αθλητικά σωματεία που έχουν υποβάλει οριστική αίτηση για την εγγραφή τους στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων» του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 έως την 30ή.9.2022
Αθλητικό σωματείο που διαθέτει την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 (Α’ 121) και έχει υποβάλει οριστική αίτηση για την εγγραφή του στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων» του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148) χωρίς αυτή να έχει ολοκληρωθεί έως την 30ή.9.2022, δύναται από την 1η.8.2022 έως και την 31η.7.2023: α) να χρησιμοποιεί αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν σε εποπτευόμενα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και σε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης α ́ και β ́ βαθμού, κατά παρέκκλιση της παρ. 4 του άρθρου 8 και της παρ. 2 του άρθρου 140 του ν. 2725/1999, καθώς και της
παρ. 2 του άρθρου 66 και της παρ. 2 του άρθρου 75 του ν. 4735/2020 (Α ́197)

Επίσης το Άρθρο 84 αναφέρει
Κρίσιμος χρόνος συνδρομής των προϋποθέσεων συμμετοχής σε αθλητική διοργάνωση – Προσθήκη παρ. 1Β στο άρθρο 8 του ν. 2725/1999

Στο άρθρο 8 του ν. 2725/1999 (Α’ 121) μετά την παρ. 1A προστίθεται παρ. 1Β ως εξής:
«1Β. Η κατοχή από αθλητικό σωματείο της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης του παρόντος και η εγγραφή του στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων» του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148) αρκεί να συντρέχουν κατά τον χρόνο έναρξης των αγωνιστικών υποχρεώσεών του σε επίσημη διοργάνωση αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας. Η εκ των υστέρων απώλεια της μίας ή και των δύο από τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν επηρεάζει α) τη νομιμότητα της συνέχισης της συμμετοχής του σωματείου στη διοργάνωση έως και την επίσημη ανακήρυξη των τελικών αποτελεσμάτων ή την επικύρωση της οικείας βαθμολογικής κατάταξης ή την με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ολοκλήρωσή της, κατά τα οριζόμενα στον οικείο κανονισμό και την προκήρυξη και β) την αναγνώριση των διακρίσεων που οδηγούν στη χορήγηση των προνομίων της παρ. 8 του άρθρου 34 για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση».