Δημοσιεύθηκε o αναμορφωμένος Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων

Δημοσιεύθηκε, στο ΦΕΚ Α’ 190 – 07/09/2022, ο Νόμος 4978/2022 ο νέος νόμος, που αναμορφώνει το ρυθμιστικό πλαίσιο για την είσπραξη των δημοσίων Εσόδων και κυρίως συστηματοποιεί και αποσαφηνίζει και την επ’ αυτών διαμορφωθείσα Νομολογία διάσπαρτων διατάξεων, εντός κι εκτός του κειμένου του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

«1. Όπου σε κείμενες διατάξεις γίνεται παραπομπή ή αναφορά σε διάταξη του ν.δ. 356/1974 ή του ΚΕΔΕ ή γενικά στο ν.δ. 356/1974 ή τον ΚΕΔΕ, εφεξής νοείται η αντίστοιχη διάταξη του παρόντος Κώδικα ή ο παρών Κώδικας.

  1. Κανονιστικές αποφάσεις ή άλλες διοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση διατάξεων του ν.δ. 356/1974 ή του ΚΕΔΕ, όπως ισχύει μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος Κώδικα, εξακολουθούν να ισχύουν.
  2. Κανονιστικές αποφάσεις ή άλλες διοικητικές πράξεις που μετά τη δημοσίευση του παρόντος Κώδικα τροποποιούν ή αντικαθιστούν αποφάσεις ή πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση διατάξεων του ν.δ. 356/1974 ή του ΚΕΔΕ, εκδίδονται εφεξής κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κώδικα.
  3. Διαδικαστικές πράξεις που διενεργούνται ή πράξεις που εκδίδονται ή ενέργειες που λαμβάνουν χώρα μετά την ισχύ του παρόντος Κώδικα διέπονται από τον παρόντα Κώδικα.
  4. Το 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» καταργείται.».

Για τη διευκόλυνση των χρηστών του νέου ΚΕΔΕ, το ΦΕΚ, περιλαμβάνει δύο πίνακες – ευρετήρια. Στον μεν πρώτο πρωτάσσονται οι νέες κωδικοποιητικές διατάξεις, ενώ στον δεύτερο πίνακα πρωτάσσονται οι παλαιές κωδικοποιούμενες Διατάξεις.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Άρθρο Πρώτο
Κύρωση Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων ΤΜΗΜΑ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1 Είσπραξη δημοσίων εσόδων
Άρθρο 2 Όργανα είσπραξης – Νόμιμος τίτλος
Άρθρο 3 Καταβολή χρεών
Άρθρο 4 Ατομική ειδοποίηση
Άρθρο 5 Ληξιπρόθεσμα χρέη
Άρθρο 6 Τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής
Άρθρο 7 Ατομική ειδοποίηση υπερημερίας –
Χρόνος λήψης αναγκαστικών μέτρων
Άρθρο 8 Λήψη μέτρων για μη ληξιπρόθεσμα χρέη ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Άρθρο 9 Απαρίθμηση αναγκαστικών μέτρων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́
ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ Άρθρο 10 Ενέργεια κατάσχεσης κινητών στα χέρια του
οφειλέτη
Άρθρο 11 Εξουσίες ενεργούντος την κατάσχεση κινη-
τών στα χέρια του οφειλέτη
Άρθρο 12 Πολλαπλές κατασχέσεις
Άρθρο 13 Συνέπειες κατάσχεσης κινητών
Άρθρο 14 Κατάσχεση νομισμάτων και χρεογράφων Άρθρο
15 Μεσεγγύηση κατασχεθέντων κινητών – Φύλαξη
Άρθρο 16 Ασυγκόμιστοι καρποί
Άρθρο 17 Ακατάσχετα
Άρθρο 18 Περιορισμοί κατά την κατάσχεση Άρθρο 19 Πρόγραμμα πλειστηριασμού
Άρθρο 20 Δημοσιότητα προγράμματος πλειστηρια- σμού
Άρθρο 21 Διενέργεια του πλειστηριασμού
Άρθρο 22 Διαίρεση πλειστηριαζόμενων πραγμάτων – Έκθεση πλειστηριασμού
Άρθρο 23 Περιπτώσεις οριστικής κατακύρωσης Άρθρο 24 Προσωρινή κατακύρωση και έγκριση Άρθρο 25 Επανάληψη πλειστηριασμού
Άρθρο 26 Ενέργειες σε περίπτωση αναστολής ή μα-
ταίωσης πλειστηριασμού
Άρθρο 27 Αναπλειστηριασμός
Άρθρο 28 Αναγγελίες
Άρθρο 29 Ενέργειες μετά την οριστική κατακύρωση ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ́ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΡΙΤΟΥ
Άρθρο 30 Κατάσχεση στα χέρια τρίτου
Άρθρο 31 Κατασχέσεις στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων
Άρθρο 32 Κατασχέσεις στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων με ηλεκτρονικά μέσα
Άρθρο 33 Ακατάσχετα στα χέρια τρίτων
Άρθρο 34 Δήλωση τρίτου
Άρθρο 35 Συνέπειες υποβολής ή μη δήλωσης τρίτου Άρθρο 36 Κατασχέσεις στα χέρια λοιπών υπόχρεων προσώπων
Άρθρο 37 Ανακοπή κατά δήλωσης τρίτου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ́ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΛΟΙΩΝ Ή ΑΕ-
ΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ
Άρθρο 38 Αντικειμενικά όρια της κατάσχεσης
Άρθρο 39 Διαδικασία επιβολής κατάσχεσης
Άρθρο 40 Υποβολή και κοινοποίηση της έκθεσης κατάσχεσης
Άρθρο 41 Συνέπειες της κατάσχεσης
Άρθρο 42 Μεσεγγυούχος
Άρθρο 43 Πρόγραμμα πλειστηριασμού
Άρθρο 44 Τόπος πλειστηριασμού
Άρθρο 45 Πλειστηριασμός
Άρθρο 46 Κατακύρωση στο Δημόσιο
Άρθρο 47 Κατάθεση πλειστηριάσματος
Άρθρο 48 Ευθύνη υπερθεματιστών – Αναπλειστηριασμός
Άρθρο 49 Αίρεση ως προς την κατακύρωση Άρθρο 50 Κατάσχεση πλοίου
Άρθρο 51 Πρόγραμμα πλειστηριασμού Άρθρο 52 Κατάσχεση αλλοδαπού πλοίου Άρθρο 53 Κατάσχεση αεροσκάφους
Άρθρο 54 Πρόγραμμα πλειστηριασμού αεροσκάφους Άρθρο 55 Κατάσχεση αλλοδαπού αεροσκάφους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ́ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ – ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ -ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ
Άρθρο 56 Ανακοινώσεις πλειστηριασμών από επισπεύδοντες τρίτους
Άρθρο 57 Αναγγελίες Δημοσίου
Άρθρο 58 Αναγγελίες τρίτων
Άρθρο 59 Ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης Άρθρο 60 Έφεση
Άρθρο 61 Αναίρεση
Άρθρο 62 Κατάταξη του Δημοσίου
Άρθρο 63 Πτώχευση
Άρθρο 64 Ρύθμιση χρεών πτωχών και υπό εξυγίανση
ή συνδιαλλαγή οφειλετών του Δημοσίου ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ
Άρθρο 65 Ανακοπή από τον οφειλέτη
Άρθρο 66 Ανακοπή τρίτου
Άρθρο 67 Παραλείψεις, ακυρότητες και πλημμέλειες

ΤΜΗΜΑ IV ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Άρθρο 68 Έξοδα και δικαιώματα εκτέλεσης
Άρθρο 69 Εκκαθάριση και προσδιορισμός εξόδων εκτέλεσης
Άρθρο 70 Καταβολή εξόδων εκτέλεσης
Άρθρο 71 Καταβολή εξόδων εκτέλεσης σε περίπτωση αναστολής

TMHMA V ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 72 Ευθύνη για τη βεβαίωση – καταχώριση

TMHMA VI ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΝ
Άρθρο 73 Διάκριση ληξιπρόθεσμων οφειλών σε ει-
σπράξιμες και ανεπίδεκτες είσπραξης
Άρθρο 74 Διαγραφή οφειλών προς το Δημόσιο TMHMA VII ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ
Άρθρο 75 Ενέργειες και αποτελέσματα συμψηφισμού

TMHMA VIII ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Άρθρο 76 Κοινοποιήσεις
Άρθρο 77 Εκπροσώπηση του Δημοσίου

TMHMA IX
ΕΓΓΥΗΤΕΣ – ΜΙΣΘΩΤΕΣ – ΥΠΟΜΙΣΘΩΤΕΣ
Άρθρο 78 Εγγυητές
Άρθρο 79 Ευθύνη υπομισθωτών

TMHMA X ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 80 Εφαρμογή διατάξεων της Πολιτικής Δικονομίας
Άρθρο 81 Ατέλεια δικογράφων
Άρθρο 82 Είσπραξη για λογαριασμό τρίτων Άρθρο 83 Αναπροσαρμογή ποσών και ποσοστών

TMHMA XI ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 84 Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 85 Τελικές διατάξεις
Άρθρο Δεύτερο Έναρξη ισχύος
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ