Διαβούλευση για την τροποποίηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων

Ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Μανώλης Γραφάκος, έθεσε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση την τροποποίηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) από τις 7 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή.
Το ΕΣΔΑ καθορίζει τη στρατηγική, τις πολιτικές και τους στόχους για τη διαχείριση των αποβλήτων σε εθνικό επίπεδο. Η σύνταξή του αποτελεί υποχρέωση της χώρας μας που προκύπτει από την οδηγία 2008/98/ΕΚ και εγκρίθηκε με την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου υπ’ αριθ. 39/31.8.2020 (Α’ 185).

Η τροποποίηση του ΕΣΔΑ κρίθηκε αναγκαία, προκειμένου να προσαρμοστεί στις νέες εξελίξεις της κυκλικής οικονομίας καθώς και στις πρόσφατες αλλαγές των κριτηρίων χρηματοδότησης των υποδομών διαχείρισης αποβλήτων, με σκοπό τη διασφάλιση της χρηματοδότησης των υποδομών από το ΕΣΠΑ 2021 – 2027.
Οι αλλαγές επί του ΕΣΔΑ παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στο πρώτο κείμενο (τροποποιήσεις ΕΣΔΑ), ενώ το δεύτερο κείμενο είναι το ΕΣΔΑ με ενσωματωμένες τις ως άνω αλλαγές επισημασμένες με κίτρινο χρώμα (τροποποιημένο ΕΣΔΑ).

Στο πλαίσιο αυτό, καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του.
Η διαβούλευση θα διαρκέσει δεκατέσσερις (14) ημέρες, μέχρι τις 21 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή.

Την διαβούλευση θα βρείτε εδώ