Ανακοίνωση του Υπ. Οικονομικών για την Κωδικοποίηση Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων

Με τον ν. 4978/2022, που δημοσιεύθηκε πριν από λίγες ημέρες, κυρώθηκε από τη Βουλή, με τη διαδικασία του άρθρου 76 του Συντάγματος, ο Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Με το νομοθέτημα, το οποίο είχε τύχει της επεξεργασίας της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης, κωδικοποιήθηκαν οι διατάξεις για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων, του ν.δ. 356/1974, γνωστού σε όλους ως ΚΕΔΕ.
Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της κωδικοποίησης, μεταφέρονται οι ήδη ισχύουσες διατάξεις για την είσπραξη δημοσίων εσόδων, χωρίς καμία δυνατότητα μεταβολής του ουσιαστικού περιεχομένου τους.
Με την κωδικοποίηση των διατάξεων που ίσχυαν αντιμετωπίστηκαν προβλήματα τα οποία είχαν δημιουργηθεί από τις συνεχείς και πολλαπλές νομοθετικές τροποποιήσεις που έγιναν αποσπασματικά στον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων τα τελευταία χρόνια και διαμορφώθηκε ένας νέος Κώδικας – με τις ήδη υπάρχουσες διατάξεις που ισχύουν, χωρίς την προσθήκη νέων ή την τροποποίηση υφιστάμενων –, σύγχρονος, απλοποιημένος, λειτουργικός και αποτελεσματικός.
Με τον ν. 4978/2022, που κύρωσε τις διατάξεις του Κώδικα για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων, αποδίδονται για πρώτη φορά, με τρόπο συστηματοποιημένο και εύληπτο οι διαδικασίες για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων, με γλωσσική ομοιομορφία και νοηματική συνέπεια. Στο πλαίσιο αυτό, έγινε αναμόρφωση, όπου απαιτήθηκε, της δομής των άρθρων, των παραγράφων και των εδαφίων, ώστε να αποδίδεται με σαφή και πιο κατανοητό τρόπο το περιεχόμενο των ρυθμίσεων του νόμου. Ταυτόχρονα, απαλείφθηκε η αναφορά σε διατάξεις παρωχημένες και λήφθηκαν υπόψη γενόμενες εν τω μεταξύ οργανωτικές αλλαγές, όπως η σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Γενικότερος σκοπός της πρόσφατης κωδικοποίησης είναι η ασφάλεια του δικαίου που θα βελτιώσει την εφαρμογή του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων από τη Διοίκηση και τα δικαστήρια, με τελικώς ωφελούμενους τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες του κλάδου (δικηγόρους, λογιστές κ.λπ.).