Ψηφίστηκε νέος νόμος για τα Επιχειρηματικά Πάρκα

Ψηφίστηκε και έγινε ΦΕΚ ο νόμος 4982 Ίδρυση, ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία των Επιχειρηματικών Πάρκων – Ενιαίο πλαίσιο ρύθμισης για τους φορείς Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης.
Ο νόμος περιλαμβάνει και δραστηριότητες ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων.

Σκοπός του νόμου είναι η ενίσχυση της εθνικής οικονομίας και της περιφερειακής ανάπτυξης μέσω της προσέλκυσης επενδύσεων για την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων (Ε.Π.), δια των οποίων συγκεντρώνονται επιχειρηματικές δραστηριότητες σε συγκεκριμένες περιοχές με οργανωμένες υποδομές, για τη δημιουργία οικοσυστημάτων επιχειρήσεων που θα τονώσουν την ανάπτυξη της βιομηχανικής παραγωγής. Με την ανάπτυξη των Ε.Π., η οποία γίνεται για λόγους δημόσιας ωφέλειας, επιτυγχάνονται περαιτέρω η προστασία του περιβάλλοντος, η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση της βιομηχανίας και των επιχειρήσεων, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, επιχειρηματικότητας, απασχόλησης και των υποδομών, ιδιαίτερα σε περιοχές που παρουσιάζουν αναπτυξιακό έλλειμμα, βελτιώνοντας παράλληλα την ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Αντικείμενο του παρόντος είναι η θέσπιση ενός ενιαίου πλαισίου ρύθμισης των Επιχειρηματικών Πάρκων που περιέχει κανόνες και διαδικασίες για την ίδρυση, ανάπτυξη και λειτουργία τους, όπως και κίνητρα εγκατάστασης επιχειρήσεων εντός αυτών, με στόχο την τόνωση της περιφερειακής ανάπτυξης, της βιομηχανικής παραγωγής και της πράσινης επιχειρηματικότητας. Στο παρόν πλαίσιο ενοποιούνται οι κανόνες δικαίου που διέπουν τους Οργανωμένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων.

Δείτε εδώ τον νόμο