Παράταση στα ΣΦΗΟ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 5378 Τεύχος Β’ 18 Οκτωβρίου 2022 απόφση παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας εκπόνησης Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) από τους Δήμους της παρ. 1 του άρ- θρου 17 του ν. 4710/2020 (Α’ 142).

Παρατείνεται η καταληκτική προθεσμία της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4710/2020 (Α’ 142), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 14 του ν. 4936/2022 (Α’ 105) και παρατάθηκε με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑ- ΑΠ/79891/1029/1-8-2022 απόφαση (Β’ 4152) από τη λήξη της έως και την 31η.10.2022.