Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Πολιτική Προστασία» 2021 – 2027

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Πολιτική Προστασία» 2021-2027, αποτελούμενη από τους κάτωθι:
Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Πολιτική Προστασία» 2021-2027 είναι ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ, ο οποίος εποπτεύει τη Διαχειριστική Αρχή των Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία» και ο οποίος αναπληρώνεται στα καθήκοντά του από τον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία».

Το Πρόγραμμα «Πολιτική Προστασία» 2021-2027 εγκρίθηκε με την C(2022) 3950 final/16.06.2022 Εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με την υπ’ αρ. 93478/29.09.2022 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία», η οποία συστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 65 του ν. 4914/2022» (Β’ 5173).

Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης μπορούν να προσκαλούνται μη μόνιμα μέλη, όπως και στελέχη των Περιφερειών, των Δήμων και λοιπών φορέων.

Δείτε εδώ το ΦΕΚ

Δείτε εδώ την έγκριση τομεακού προγράμματος “Πολιτική Προστασία” 2021-2027