Γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών για τις μεταφορές

Γνωμοδότηση εξέδωση στην 151η Ολομέλειά της η Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρώπης με τίτλο “Οι προσανατολισμοί για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ)

Στην γνωμοδότηση η ΕτΠ

  • ζητά να ενισχυθεί σημαντικά η διακυβέρνηση του ΔΕΔ‑Μ, ώστε να διευκολυνθεί η εφαρμογή του, κυρίως για τις ελλείπουσες διασυνοριακές συνδέσεις. Επί του προκειμένου, χαιρετίζει τις προτάσεις της Επιτροπής για την ενίσχυση του ρόλου των Συντονιστών και την προώθηση του συντονισμού των εθνικών σχεδίων με τις ευρωπαϊκές πολιτικές·
  • τονίζει ότι ο προϋπολογισμός του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» εξακολουθεί να είναι αμελητέος σε σύγκριση με τα ποσά που πρέπει να κινητοποιηθούν και εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι πολλές περιφέρειες αδυνατούν να προσφύγουν στα διαρθρωτικά ταμεία για να καλύψουν εν μέρει αυτό το έλλειμμα χρηματοδότησης·
  • χαιρετίζει την προσοχή που δίνεται στις αγροτικές, απομακρυσμένες, ορεινές, αραιοκατοικημένες, απόκεντρες, νησιωτικές και εξόχως απόκεντρες περιφέρειες·
  • προτείνει τα κριτήρια για σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας να δίνουν έμφαση στην ευελιξία, ώστε αυτά τα σχέδια να μπορούν να ενσωματωθούν αποτελεσματικά στα υφιστάμενα σχέδια. Καθώς αυξάνεται ο αριθμός των αστικών κόμβων, η χρηματοδότηση της ΕΕ για τους αστικούς κόμβους πρέπει να αυξηθεί αναλόγως·
  • αναγνωρίζει τον εύστοχο καθορισμό κοινών και φιλόδοξων τεχνικών μέτρων για την εξασφάλιση της συνέχειας και της διαλειτουργικότητας του δικτύου. Ωστόσο, υπενθυμίζει ότι η ποικιλομορφία των ευρωπαϊκών περιφερειών καθιστά δυσχερή την τήρηση του χρονοδιαγράμματος εφαρμογής των τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται στην πρόταση της Επιτροπής, ιδίως δε των απαιτήσεων ελάχιστης ταχύτητας, εξηλεκτρισμού και περιτυπώματος φόρτωσης, για τα τμήματα του σιδηροδρομικού δικτύου που θα απαιτούσαν υπερβολικές επενδύσεις·
  • σημειώνει τις γεωπολιτικές συνέπειες της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία και την ανάγκη αντιμετώπισης της τρωτότητας του ευρωπαϊκού συστήματος μεταφορών·
  • εκτιμά ότι η διεθνική διάσταση του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ‑Μ) προσφέρει ισχυρή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Οι πρωτοβάθμιοι και δευτεροβάθμιοι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) επιβεβαιώνουν τα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από τα διασυνοριακά έργα στις περιοχές δικαιοδοσίας τους·

Μεταξύ άλλων τροπολογιών που προτείνει η ΕτΠ:

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθορίσουν ένα εθνικό πρόγραμμα υποστήριξης του ΣΒΑΚ με σκοπό την προώθηση της αφομοίωσης των ΣΒΑΚ και τη βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των περιφερειών, των πόλεων και των κωμοπόλεων. Θα πρέπει να υποστηρίζει τις περιφέρειες και τις αστικές περιοχές προκειμένου να αναπτύξουν υψηλής ποιότητας ΣΒΑΚ και να ενισχύσουν την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της εφαρμογής των ΣΒΑΚ μέσω νομοθετικών μέτρων, καθοδήγησης, ανάπτυξης ικανότητας, βοήθειας και πιθανώς χρηματοδοτικής στήριξης. Για να συμπληρώσει την υποστήριξη που προσφέρουν τα εθνικά προγράμματα στήριξης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διευκολύνει τις ανταλλαγές μεταξύ των κόμβων στα «φόρουμ του διαδρόμου».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να επικουρεί τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης που δεν διαθέτουν εμπειρία στην ανάπτυξη σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ), κυρίως διευκολύνοντας την ανταλλαγή εμπειρίας.

Αλλη τροπολογία που προτείνει η ΕτΠ
«σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας» (ΣΒΑΚ): έγγραφο στρατηγικού σχεδιασμού κινητικότητας, που αποσκοπεί στη βελτίωση της προσβασιμότητας στη λειτουργική αστική περιοχή και της κινητικότητας εντός αυτής (συμπεριλαμβανομένων των ζωνών μετακίνησης ατόμων από και προς την εργασία τους) για τα άτομα, τις επιχειρήσεις και τα εμπορεύματα. Τα σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ) μπορούν να περιλαμβάνονται σε υφιστάμενα σχέδια και/ή σε ευρύτερα σχέδια που ενσωματώνουν επίσης σχέδια χρήσης γης, για παράδειγμα, δεδομένων των διασυνδέσεων μεταξύ χρήσης γης και κινητικότητας.

Δείτε εδώ όλη τη γνωμοδότηση