Παράταση στην επιχορήγηση για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 5537-26/10/2022, η υπ´ Αριθ. Πρωτ.: 71131 -26/10/2022 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Τροποποίηση της Υπ’ Αρ. 28528/04.05.2022 Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών «Επιχορήγηση Δήμων και Περιφερειών για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις» (Β’ 2267).”.

Σύμφωνα με την Απόφαση:

«1. Το παρόν πρόγραμμα επιχορήγησης ολοκληρώνεται την 30η Νοεμβρίου 2022. Τυχόν υπόλοιπο της επιχορήγησης που δεν χρησιμοποιείται μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος, προστίθεται στους προς απόδοση Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των δήμων και κατανέμεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, σε Δήμους της Χώρας, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 259 του ν.3852/2010. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 28528/04.05.2022 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών.».