Διευκρινήσεις για την επιβολή Κυρώσεων σε επιχειρήσεις Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.

Με αφορμή διάφορα ερωτήματα Υγειονομικών Υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων, αναφορικά με την εφαρμογή μέτρων συμμόρφωσης και το καθεστώς υποβολής κυρώσεων σε επιχειρήσεις Υγειονομικού ενδιαφέροντος και προκειμένου να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση του θέματος, Το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε διευκρινήσεις όπου αναφέρει τα εξής:


Η άσκηση του Υγειονομικού ελέγχου διενεργείται από τους Υγειονομικούς Υπαλλήλους των ΠΕ της Χώρας σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των ως άνω σχετ. (2, 4 & 6) Η άσκηση του Υγειονομικού ελέγχου διενεργείται υποχρεωτικά με τα προτυποποιημένα έντυπα ελέγχου της ως άνω σχετικής (7), τα οποία έχουν αποσταλεί για εφαρμογή είτε πρόκειται για τακτικούς έλεγχους ή και έλεγχους των όρων της γνωστοποίησης είτε για έκτακτους έλεγχους.
Οι υγειονομικοί επιθεωρητές που διενεργούν έλεγχο οφείλουν κατά την είσοδό τους στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος οφείλουν να επιδεικνύουν τα σχετικά διοικητικά νομιμοποιητικά έγγραφα (υπηρεσιακή ταυτότητα, εντολή ελέγχου, προτυποποιημένο φύλλο ελέγχου ). Σύμφωνα με την ανωτέρω (6) σχετική Υ.Δ, οι επιχειρήσεις Υγειονομικού ενδιαφέροντος κατατάσσονται ως προς την εκτίμηση επιπέδου κινδύνου σε τρείς κατηγορίες: Χαμηλού, Μεσαίου και Υψηλού κινδύνου.
Ο προγραμματισμός και η προτεραιοποίηση των ελέγχων (τακτικών & έκτακτων) από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες πρέπει να γίνεται αφού ληφθούν υπόψη: Ο βαθμός και το επίπεδο κινδύνου(εκτίμηση και κατηγοριοποίηση επιπέδων κινδύνου).
Αναλυτικότερα συστήνονται τα ακόλουθα ανά περίπτωση:

Α. Λειτουργία Επιχείρησης Υγειονομικού Ενδιαφέροντος χωρίς Γνωστοποίηση.
Στην περίπτωση απουσίας γνωστοποίησης ή γνωστοποίηση αναληθών στοιχείων ή παράλειψη γνωστοποίησης μεταβληθέντων στοιχείων επιβάλλονται οι κυρώσεις των αρ. 14 &15 της ανωτέρω σχετικής (5).

Β. Λειτουργία Επιχείρησης Υγειονομικού Ενδιαφέροντος τροφίμων & ποτών με άδεια ή Γνωστοποίηση – μη συμμορφώσεις -Ενέργειες σε περίπτωση μη συμμορφώσεων

Στις περιπτώσεις παραβίασης των όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων οι οποίες προκύπτουν είτε από τις κοινοποιήσεις εγγράφων Αστυνομικών ή άλλων Αρχών, είτε κατά τους αυτεπάγγελτους ελέγχους της Υπηρεσίας (λ.χ. μη συμμόρφωση με τις γενικές απαιτήσεις υγιεινής που ορίζει το παράρτημα ΙΙ του ΕΚ852/04 , τροποποιήσεις στη διαρρύθμιση, κακές πρακτικές (μη τήρηση ορθών πρακτικών υγιεινής, μη τήρηση ορθών αποθηκευτικών πρακτικών, μη τήρηση προαπαιτούμενων, κ.λ.π.), ακολουθείται η διαδικασία που ορίζει το άρθρο 3 του Ν. 4235/2014 , όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4801/2021 και γίνονται οι προβλεπόμενες συστάσεις ή έρχεται έγγραφη καθοδήγηση. Σε περίπτωση μη συμμορφώσεων ή σε περίπτωση υποτροπής ακολουθείται η διαδικασία εισήγησης της επιβολής κυρώσεων (διοικητικές -πρόστιμα- ανακλήσεις, ποινικές κ.λ.π.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4235, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 του Ν. 4801/2021 και ισχύει.
Ειδικότερα:
Όσον αφορά μη συμμορφώσεις σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος τροφίμων & ποτών εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στα άρθρα 4 έως και 21 της ως άνω .(3), σχετικής νομοθεσίας και επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις των άρθρων 23 και 23Α, λαμβανομένων υπόψη των κριτηρίων της παρ. 4 του άρθρου 23 του ιδίου νόμου, όπως ισχύει.
Για κάθε περίπτωση εισήγησης επιβολής κυρώσεων, θα τηρείται η προβλεπόμενη διαδικασία εκ του άρθρου 24 του ιδίου νόμου (διαδικασίες επιβολής διοικητικών κυρώσεων, ορισμός τριμελών επιτροπών, προθεσμίες συγκρότησης επιτροπών, επιμέτρηση κριτηρίων για την επιβολή των προστίμων, διαδικασίες βεβαίωσης προστίμων , υποδείγματα Αποφάσεων κτλ).

  1. Για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων λαμβάνονται υπόψη σε συνδυασμό τα κριτήρια επιμέτρησης και το εύρος του προστίμου για κάθε κατηγορία μη συμμόρφωσης όπως προβλέπεται στην παρ. 2(α) & 2(β) του άρθρου 23 του ως άνω (3) σχετικού. Επισημαίνεται ότι η πολλαπλότητα μη συμμορφώσεων αφορά τη διαπίστωση διαφορετικών κατηγοριών μη συμμορφώσεων (υποπεριπτώσεων) των παρ. 2(α) & 2(β) του άρθρου 23 και όχι την καταγραφή επιμέρους ευρημάτων που ανήκουν στην ίδια κατηγορία. (όπως πχ. τη διαπίστωση κατά τον έλεγχο μη συμμορφώσεων που αφορούν θέματα υποδομών, εξοπλισμού, ελλιπείς συνθήκες υγιεινής και καθαριότητας , ελλείψεις στην ατομική υγιεινή του προσωπικού κλπ). Οι περιπτώσεις αυτές συνιστούν μη συμμορφώσεις που ανήκουν στην κατηγορία της παρ. 2 β2 και ως εκ τούτου δεν συνιστούν πολλαπλότητα).
  2. Η Εισήγηση επιβολής ποινικών κυρώσεων αφορά τις περιπτώσεις μη συμμορφώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 27 του ως άνω (3) σχετικού, ήτοι. παρεμπόδιση ελέγχου, νοθεία, διακίνηση επιβλαβών τροφίμων, υποτροπή κλπ.
    Στην περίπτωση που η μη συμμόρφωση σχετίζεται με διακίνηση μη ασφαλών, επιβλαβών, μη κανονικών ή νοθευμένων τροφίμων κατά το άρθρο 1 του ανωτέρω (3) σχετικού πρέπει να εφαρμόζονται παράλληλα οι διατάξεις των άρθρων 5-8 του ιδίου νόμου που αφορούν αποκλειστικά στα τρόφιμα (δέσμευση, κατάσχεση κλπ).

Γ. Επιχείρηση Υγειονομικού Ενδιαφέροντος τροφίμων & ποτών, που από τη λειτουργία της κινδυνεύει άμεσα η Δημόσια Υγεία.
Κατά τον Υγειονομικό Έλεγχο όταν διαπιστώνεται από τους Υγειονομικούς Υπαλλήλους ότι τίθεται σε άμεσο κίνδυνο η δημόσια υγεία, η αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία: α) εισηγείται άμεσα στον Περιφερειάρχη τη σφράγιση της επιχείρησης, β) εκδίδεται απόφαση σφράγισης και γ) αποστέλλεται αυθημερόν για εκτέλεση στην αδειοδοτούσα Αρχή. (Δήμοι, Δ/νσεις Ανάπτυξης, ΕΟΤ, κλπ)
Για επιχειρήσεις που αδειοδοτούνται από άλλες Δ/νσεις της Περιφέρειας ή άλλες Υπηρεσίες ή Φορείς του Δημοσίου, οι εισηγήσεις της Υγειονομικής Υπηρεσίας αποστέλλονται στην αδειοδοτούσα Αρχή προκειμένου να εισηγηθεί την έκδοση απόφασης σφράγισης.
Δ. Επιχείρηση Υγειονομικού Ενδιαφέροντος τροφίμων & ποτών που ενέχει σοβαρούς κινδύνους για τη Δημόσια Υγεία
Όταν κατά τον Υγειονομικό έλεγχο διαπιστώνεται λειτουργία επιχείρησης που ενέχει σοβαρούς κινδύνους για τη Δημόσια Υγεία, επιβάλλεται η λήψη άμεσων μέτρων, με εισήγηση της Υγειονομικής Υπηρεσίας προς την αδειοδοτούσα Αρχή, η οποία συνοδεύεται από αιτιολογημένη έκθεση ελέγχου. Στις περιπτώσεις αυτές επιβάλλεται αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης. Η Υγειονομική Υπηρεσία με την εισήγηση για την αναστολή λειτουργίας, πρέπει να προσδιορίζει και το χρονικό διάστημα που κατά την αιτιολογημένη κρίση των ελεγκτών απαιτείται για την εκτέλεση όλων των αναγκαίων διορθωτικών μέτρων στην επιχείρηση, ώστε να επέλθει πλήρης συμμόρφωση. Με βάση την εισήγηση της Υγειονομικής Υπηρεσίας, η αδειοδοτούσα Αρχή εκδίδει την απόφαση αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης για το χρονικό διάστημα που ορίζεται, σύμφωνα με οριζόμενα τις διατάξεις της παρ1 του άρθρου 9 του ανωτέρω (3) σχετικού.
Στις περιπτώσεις που η επιχείρηση δεν συμμορφωθεί προς την απόφαση αναστολής της λειτουργίας της ή στις περιπτώσεις κατά τις οποίες μετά το επιβληθέν μέτρο της αναστολής (προσωρινής απαγόρευσης) εξακολουθεί να διαπιστώνεται μη συμμόρφωση της επιχείρησης ή όταν λόγω τεχνικών ή άλλων σοβαρών αδυναμιών δεν καθίσταται δυνατή η συμμόρφωση της επιχείρησης με τη νομοθεσία, ανακαλείται η άδεια λειτουργίας / Γνωστοποίηση και διακόπτεται η λειτουργία αυτής με απόφαση της αδειοδοτούσας αρχής (Δήμοι, Δ/νσεις Ανάπτυξης, ΕΟΤ…) και κατόπιν εισήγησης της Υγειονομικής Υπηρεσίας. Η Ενδεχόμενη υποβολή ένστασης δεν αναστέλλει την εκτέλεση της αναστολής λειτουργίας από την αδειοδοτούσα Αρχή.

Ε. Κλήση σε ακρόαση κατά την αναστολή ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας / Γνωστοποίησης.
Mετά την εισήγηση της Υγειονομικής Υπηρεσίας και πριν την έκδοση του εγγράφου για την αναστολή, ή την ανάκληση της άδειας λειτουργίας / Γνωστοποίησης, η Υγειονομική Υπηρεσία πρέπει να καλεί τον υπεύθυνο της επιχείρησης σε απολογία, ώστε να εκθέσει προφορικά και εγράφως τις απόψεις του. Η προθεσμία που προβλέπεται για την κατάθεση των έγγραφων απόψεων ορίζεται έως πέντε (5) μέρες από την ημέρα επίδοσης σε αυτόν της σχετικής πρόσκλησης. Εάν στο διάστημα αυτό δεν εμφανιστεί ο ενδιαφερόμενος, εκδίδεται αμέσως το εισηγητικό έγγραφο.

ΣΤ. Ένσταση κατά την αναστολή ή ανάκληση της άδειας
λειτουργίας / Γνωστοποίηση.

Η ένσταση υποβάλλεται στην προϊσταμένη Αρχή, (της αδειοδοτούσας Υπηρεσίας) που εκδίδει την απόφαση επιβολής του μέτρου της αναστολής ή της ανάκλησης, εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της εισήγησης για αναστολή.
Η σχετική εν λόγω απόφαση εκδίδεται εντός επτά (7) ημερών. Η Ενδεχόμενη υποβολή ένστασης δεν αναστέλλει την εκτέλεση της αναστολής λειτουργίας από την αδειοδοτούσα Αρχή.

Ζ. Περιπτώσεις μη συμμόρφωσης επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος / παροχής υπηρεσιών στις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας:
Στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται μη συμμορφώσεις που δεν αποτελούν ούτε θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, θα διατυπώνονται έγγραφες συστάσεις προς την επιχείρηση τάσσοντας εύλογη προθεσμία συμμόρφωσης και απαιτώντας ανάλογες διορθωτικές ενέργειες, οι οποίες θα πρέπει να παρακολουθούνται προκειμένου να διαπιστώνεται η συμμόρφωση.
Κατά τον επανέλεγχο εφόσον διαπιστωθεί ότι η επιχείρηση έχει μεν προβεί σε διορθωτικές ενέργειες, εντούτοις δεν τις έχει ολοκληρώσει, δίνεται ένα εύλογο χρονικό περιθώριο ολοκλήρωσης των διορθωτικών ενεργειών και ορίζεται δεύτερος επανέλεγχος. Εάν μετά και τον δεύτερο επανέλεγχο, διαπιστωθεί ότι η επιχείρηση δεν έχει συμμορφωθεί πλήρως με τις συστάσεις, επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα ανωτέρω (1, 2 & 6) σχετικά

Σχετ: 1) Τον ΑΝ 2520/4-9-1940, (A’ 273) «Περί Υγ. Διατάξεων, όπως τροποποιήθηκε κ ισχύει.
2) Τον Nόμο 4025/2011, (A’228) «Ανασυγκρότηση φορέων Κοιν. Αλληλεγγύης,….άρθρο 43, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4075/2012 (Α’89) και ισχύει.
3) Τον Ν. 4235/2014(ΦΕΚ32) «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της Ενωσιακής και Εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών
και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.», όπως ισχύει και το Ν.4801/2021(ΦΕΚ83). «Παραγωγή, εξαγωγή και διάθεση τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2% και άλλες διατάξεις.», κεφ στ.
4) Τον Ν.4512/2018 « Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις, Μέρος Δ» όπως ισχύε, αρ 127.ι
5) Την ΚΥΑ με αρ. οικ. 16228/2017(ΦΕΚ 1723/τΒ/18-5-2017) Απλούστευση και προτυποποίηση θεάτρων & Κινηματογράφων»
6) «Την Υ.Δ Υ1γ/Γ.Ποικ47829/2017(ΦΕΚ2161/τβ/2017) «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων / ποτών και άλλες Διατάξεις» όπως ισχύει.»
7) Την υπ ́αρ. Δ1γ/ΓΠ/38282/2020 (ΦΕΚ2678/τΒ’), Υγειονομική Διάταξη «Προτυποποιημένα Έντυπα Ελέγχου Επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος».