Μετατροπές στην διαδικασία επανορθωτικών μέτρων των διαγωνισμών

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η Αριθμ. 102080 απόφαση για την Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εξέταση επανορθωτικών μέτρων από την Επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.

Αντικείμενο της Επιτροπής, που συστάθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, είναι η γνωμοδότηση επί της επάρκειας των επανορθωτικών μέτρων που λαμβάνουν οικονομικοί φορείς, που εμπίπτουν σε μια από τις καταστάσεις της παρ. 1 και της παρ. 4, εκτός από την περ. β’ αυτής, του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, προκειμένου να αποδείξουν την αξιοπιστία τους, μολονότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού.

Δείτε εδώ ολο το ΦΕΚ με την διαδικασί και τους όρους