Ανασκόπηση των κυριότερων Αυτοδιοικητικών ειδήσεων της εβδομάδας 31/10 – 6/11

Την εβδομάδα που μας πέρασε βγήκε σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για την Δημοτική Αστυνομία.

Εκδόθηκε και εγκύκλιος για “Επιβολή των διοικητικών μέτρων της αργίας και της έκπτωσης σε αιρετούς της τοπικής αυτοδιοίκησης – Εφαρμογή των άρθρων 236 και 236Α του Ν. 3852/2010».

Βγήκε και νέα πρόσκληση για πρόσθετη χρηματοδότηση συνολικού ύψους 5 εκατ. ευρώ σε Δήμους, Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) και Συνδέσμους ύδρευσης αποχέτευσης.

Η ΠΟΕ ΟΤΑ ανακοίνωσε την συμμετοχή της στην Απεργία της 9ης Νοεμβρίου.

Εκδόθηκε και Απόφαση για τον καθορισμό συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Α’ Τριμήνου 2022, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016.

Δημοσιεύθηκε και τροποποίηση της Υπ’ Αρ. 28528/04.05.2022 Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών «Επιχορήγηση Δήμων και Περιφερειών για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις» (Β’ 2267).” Με παράταση μέχρι 30η Νοεμβρίου 2022.

Στην βουλή κατατέθηκε σχέδιο νόμου για την “Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019 (L 305) και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης”

Την εφαρμογή του νόμου για την μεταφορά των χρημάτων των δήμων στην Τράπεζα της Ελλάδος επισημαίνει με έγγραφό του ο ΓΓ του Υπ. Εσωτερικών κ. Σταυριανουδάκης.

Απαντώντας σε ερώτηση στην Βουλή ο Υπ. Εσωτερικών κ. Βορίδης επεσήμανε ότι το 6% των φορέων δεν έχει ενταχθεί στο ψηφιακό οργανόγραμμα και μένει εκτός συστήματος προσλήψεων.

Το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε διευκρινήσεις, αναφορικά με την εφαρμογή μέτρων συμμόρφωσης και το καθεστώς υποβολής κυρώσεων σε επιχειρήσεις Υγειονομικού ενδιαφέροντος, προκειμένου να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση του θέματος.

Τέλος Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η Αριθμ. 102080 απόφαση για την Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εξέταση επανορθωτικών μέτρων από την Επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.