2ο σεμινάριο του ΥΠΕΝ για την Κυκλική Οικονομία

Στο πλαίσιο του έργου «Σύμβουλος τεχνικής υποστήριξης για την εφαρμογή άμεσων δράσεων για την Κυκλική Οικονομία (με βάση το Νέο Σχέδιο Δράσης για την Ελλάδα – Δεκέμβριος 2020)», με ανάδοχο την ΕΠΤΑ Α.Ε., η Ειδική Υπηρεσία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Περιβάλλοντος» διοργανώνει 2 διαδικτυακά σεμινάρια (webinars) με θέμα «Πόλεις και Κυκλική Οικονομία» (το πρώτο πραγματοποιήθηκε ήδη στις 3/11/22).

Σκοπός των σεμιναρίων είναι η παρουσίαση της έννοιας της «Κυκλικής Πόλης», με την παράθεση παραδειγμάτων «Κυκλικής Πόλης», και η παρουσίαση των τομέων, μεθόδων και εργαλείων παρέμβασης και δεικτών αξιολόγησης των κυκλικών παρεμβάσεων σε επίπεδο πόλης.

Διάρκεια Σεμιναρίων: 3 ώρες έκαστο
Ημερομηνίες Διεξαγωγής του 2ου Σεμιναρίου: 14/11/2022
Ώρα διεξαγωγής: 11:00’ – 14:00’

Τα σεμινάρια είναι δωρεάν και απευθύνονται, κατά κύριο, λόγο σε ΟΤΑ Α’ βαθμού & Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου αυτών, όπως οι ΔΕΥΑ και οι ΦΟΔΣΑ. Σε αυτά καλούνται να συμμετάσχουν Αντιδήμαρχοι, Στελέχη των Διευθύνσεων Ανάπτυξης, Περιβάλ- λοντος / Καθαριότητας, Τεχνικών Υπηρεσιών κ.λπ.

2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ (14/11/2022)
Στο σεμινάριο αυτό θα παρουσιαστούν τα αναγκαία βήματα για την ενσωμάτωση των αρχών και δράσεων της κυκλικής οικονομίας στη λειτουργία ενός Δήμου τόσο σε στρατηγικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο. Το σεμινάριο θα επικεντρωθεί στον τρόπο ενσωμάτωσης των κατευθύνσεων της κυκλικής οικονομίας στα επιχειρησιακά προγράμματα των Δήμων, τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας και λειτουργίας τους καθώς και την παρακολούθηση και αξιολόγηση του σχεδιασμού. Τέλος, θα παρουσιαστούν οι δυνατότη- τες χρηματοδότησης έργων και δράσεων κυκλικής οικονομίας για τους δημόσιους φορείς.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ου ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:
11:00’ – 11:30’ : Εισαγωγή, Χρυσούλα Κούρτελη , Προϊσταμένη της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέα Περιβάλλοντος, Γιώργος Ηλιόπουλος, Χημικός Μηχανικός Μ.Sc. -MBA, EΠΤΑ Α.Ε.
11:30’ – 12:00’ : 1η θεματική εισήγηση, Επιχειρησιακά σχέδια και Κυκλική Οικονομία – Κατευθύνσεις Εκπόνησης ενός Τοπικού Σχεδίου Δράσης Κυκλικής Οικονομίας – Πα- ραδείγματα, Γιώργος Γιαννάκης Μηχανικός Περιβάλλοντος M.Sc., EΠΤΑ Α.Ε.
12:00’ – 12:40’ : Ερωτήσεις – Συζήτηση
12:40’ – 13:10’ : 2η θεματική εισήγηση, Διοικητικές και λειτουργικές βελτιώσεις – Παρα- κολούθηση σχεδιασμού – Τρόποι Χρηματοδότησης, Γιώργος Ηλιόπουλος, Χημικός Μηχανικός Μ.Sc.-MBA, Όλγα Μπούρκα, Χημικός Μηχανικός M.Sc., ΕΠΤΑ Α.Ε.
13:10’ – 13:50’ Ερωτήσεις – Συζήτηση
13:50’ – 14:00’ : Ενημέρωση σχετικά με την παροχή τεχνικής καθοδήγησης των Δήμων και των λοιπών φορέων στο πλαίσιο του έργου

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν δήλωση συμμετοχής διαδικτυακά ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:
2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ (14/11/2022):
https://livewebinar.com/912-425-658/6e8323e467d3c4e2baefd6a3c0e50326