Οδηγίες για την εξέταση επανορθωτικών μέτρων

ypourgeioanaptiksis

Από το Υπουργείο Ανάπτυξης εκδόθηκε εγκύκλιος με θέμα: «Οδηγίες σχετικά με τη μεταβατική διαδικασία εξέτασης επανορθωτικών μέτρων από την Επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016»
Σχετ: Η Υ.Α με Α.Π: 102080/24-10-2022 (ΑΔΑ: 6ΑΝΤ46ΜΤΛΡ-7ΙΦ) «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εξέταση επανορθωτικών μέτρων από την Επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016» (Β ́ 5623)


Συγκεκριμένα η εγκύκλιος Αριθ. Πρωτ. : 107695 – 10-11-2022
Σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύτηκε η ως άνω σχετική απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η ισχύς των διατάξεων της οποίας αρχίζει την 21η Νοεμβρίου 2022.
Η Απόφαση αυτή ρυθμίζει εκ νέου τα θέματα που αφορούν στην εξέταση των επανορθωτικών μέτρων από την Επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4782/2021 (Α’ 36).
Στο άρθρο 8 «Μεταβατική διάταξη» ορίζεται ότι: ́ ́Με την έναρξη ισχύος της παρούσας, η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με τη με αρ. 49341-19/05/2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 385) απόφαση καταργείται. Όσες υποθέσεις επί των ήδη απεσταλμένων σχεδίων αποφάσεων των αναθετουσών αρχών εκκρεμούν ενώπιον της, περιέχονται στην Επιτροπή που θα συγκροτηθεί δυνάμει της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. Στις περιπτώσεις αυτές η προθεσμία των σαράντα (40) ημερών για την έκδοση γνωμοδότησης εκκινεί εκ νέου με σχετική ενημέρωση έκαστης αναθέτουσας αρχής.
Για τη γνωμοδότηση επί των υποθέσεων αυτών καθώς και εκείνων που αφορούν σε διαγωνιστικές διαδικασίες που εκκίνησαν πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας και για τις οποίες δεν έχουν αποσταλεί τα σχέδια των αναθετουσών αρχών λαμβάνονται υπόψη τα οριζόμενα στη με αρ. 49341-19/05/2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 385) απόφαση’’.
Με βάση τα ανωτέρω:
 μέχρι και τις 20-11-2022, ο ηλεκτρονικός φάκελος με το σχέδιο απόφασης της
αναθέτουσας αρχής και όλα τα σχετικά με την υπόθεση στοιχεία, θα αποστέλλεται
στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]
 από τις 21-11-2022, ο ηλεκτρονικός φάκελος με το σχέδιο απόφασης της αναθέτουσας αρχής και όλα τα σχετικά με την υπόθεση στοιχεία θα αποστέλλονται

ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
[email protected]
Για λόγους ομαλής μεταφοράς των υποθέσεων επανορθωτικών μέτρων, όσες από αυτές δεν εξεταστούν από την τρέχουσα Επιτροπή, θα διαβιβαστούν ηλεκτρονικά με ευθύνη της στην νέα Επιτροπή με ταυτόχρονη ενημέρωση κάθε φορέα για την διαβίβαση του θέματός του.
Σημειώνεται ότι, αν κάποιος φορέας αποστείλει θέμα προς εξέταση στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] μετά τις 21.11.2022, θα ενημερώνεται με αυτοματοποιημένη απάντηση για την υποχρέωση αποστολής του σχετικού υλικού στη νέα ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] με δική του ευθύνη.