Παράταση στην πρόσκληση για τις στάσεις

Ο Αν. Υπουργός Εσωτερικών κ. Στ. Πέτσας υπέγραψε την 8η τροποποίηση της Πρόσκλησης
για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων»
με τίτλο : «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας»

Συγκεκριμένα στην Ενότητα 3 «ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ»

Το Πρόγραμμα υλοποιείται έως 31 Δεκεμβρίου 2023.

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναγράφονται στην υπ’ αριθμ. 4721/23-01-2019 Πρόσκληση V (ΑΔΑ: ΩΡΑΖ465ΧΘ7-Κ78), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 30557/22-04-2019 (ΑΔΑ: 6Α5Χ465ΧΘ7-Μ62), 64810/18-09-2019 (ΑΔΑ : Ω9ΕΨ465ΧΘ7-ΓΝΟ), 92863/30-12-2019 (ΑΔΑ: 6ΦΗ246ΜΤΛ6-4ΙΖ), 92984/31-12-2019 (ΑΔΑ: Ω9Ψ846ΜΤΛ6-Ι34), 44821/16-07-2020 (ΑΔΑ: ΩΛ3Ι46ΜΤΛ6-5ΚΠ), 78594/16-11-2020 (ΑΔΑ: ΨΣΩΡ46ΜΤΛ6-8ΘΦ) και 88542/30-11- 2022 (ΑΔΑ: 6Ι6Ζ46ΜΤΛ6-ΧΔΗ).

Η παρούσα Τροποποίηση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (www.ypes.gr).