Παράταση και στην πρόσκληση της προσβασιμότητας

Υπογράφτηκε από τον Αν Υπουργό Εσωτερικών κ. Στ. Πέτσα η 5η τροποποίηση της Προσκλησης IX για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» και με τίτλο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες»

Ετσι τροποποιείται η υπ’ αριθμ. 29878/18.4.2019 Πρόσκληση ΙX για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθμ. 64982/18.9.2019 1η Τροποποίηση, την υπ’ αριθμ. 92970/ 30.12.2019 2η Τροποποίηση, την υπ’ αριθμ. 79095/ 18.11.2020 3η Τροποποίηση αυτής και την υπ’ αριθμ. 88453/30.11.2021 Τροποποίηση αυτής ως προς τα κάτωθι:

Στην παράγραφο 3 «ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ» :

Τροποποιείται η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υλοποίησης του προγράμματος και παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2024.

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναγράφονται στην υπ’ αριθμ. 29878/18.4.2019 Πρόσκληση ΙX, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η παρούσα Τροποποίηση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (www.ypes.gr).