AXIA CERT: Φορέας Πιστοποίησης που δημιουργεί προστιθέμενη αξία

Η AXIA CERT είναι Φορέας Πιστοποίησης ο οποίος παρέχει Υπηρεσίες Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO. Επίσης παρέχει Υπηρεσίες εξειδικευμένης Εκπαίδευσης, που αφορούν στην επιχειρησιακή λειτουργία των οργανισμών του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς επίσης και εκπαιδευτικά σεμινάρια στα πρότυπα ISO.
Η AXIA CERT έχει ιδρυθεί από πρόσωπα που έχουν μεγάλη εμπειρία και μακριά πορεία στον τομέα της επιθεώρησης και αξιολόγησης Συστημάτων Διαχείρισης. Επιλέγει Επιθεωρητές με κριτήρια την εξειδικευμένη γνώση που διαθέτουν, την εμπειρία τους στον τομέα και τις επικοινωνιακές δυνατότητες τους. Μεγάλη σημασία έχει η προθυμία τους να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις που αξιολογούν, προσφέροντάς τους προστιθέμενη αξία με την εργασία τους.
Η AXIA CERT θεωρεί ως πολυτιμότερο περιουσιακό αγαθό της, το Ανθρώπινο Δυναμικό της. Για την διατήρηση της επάρκειας του στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, εφαρμόζει πολιτική και διαδικασίες Συγκέντρωσης και Διαχείρισης Γνώσης, καθώς και Συνεχούς Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του προσωπικού και των συνεργατών της.
Το ΟΡΑΜΑ της AXIA CERT είναι να γίνει Leading Φορέας Πιστοποίησης. Επιθυμία και ΑΠΟΣΤΟΛΗ της AXIA CERT είναι η δημιουργική και παραγωγική συνεργασία με τους πελάτες της, σε όλα τα στάδια της Πιστοποίησης. Έτσι διασφαλίζεται, ότι οι πιστοποιημένοι οργανισμοί θα αντλήσουν το μέγιστο όφελος από την λειτουργία ενός αποτελεσματικού Συστήματος Διαχείρισης. Ένας πιστοποιημένος Οργανισμός αποκτά πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών. Γι’ αυτό και το “μότο” μας είναι να “Δημιουργούμε προστιθέμενη ΑΞΙΑ”

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ

Η AXIA CERT είναι Φορέας Πιστοποίησης διαπιστευμένος από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ). Διενεργεί Αξιολογήσεις Συστημάτων Διαχείρισης επιχειρήσεων και οργανισμών, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001, ISO 27001, ISO 22301, ISO 45001, ISO 14001, ISO 39001, ISO 37001, ISO 13485, ISO 41001, ISO 50001 και εκδίδει διαπιστευμένα πιστοποιητικά για τη συμμόρφωση των οργανισμών σύμφωνα με τα παραπάνω πρότυπα. Οι διαπιστεύσεις του ΕΣΥΔ αναγνωρίζονται, τόσο από τις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και διεθνώς. Επομένως η AXIA CERT έχει την εγκυρότητα να εκδίδει διαπιστευμένα πιστοποιητικά διεθνούς αναγνώρισης :
ISO 9001 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
ISO 22301 Επιχειρησιακή Συνέχεια
ISO 27001 Ασφάλεια Πληροφοριών
ISO 14001 Διαχείριση Περιβάλλοντος
ISO 45001 Διαχείριση Υγείας & Ασφάλειας
ISO 37001 Σύστημα κατά της Δωροδοκίας
ISO 39001 Σύστημα για την Οδική Ασφάλεια
ISO 41001 Σύστημα Διαχείρισης Εγκαταστάσεων
ISO 50001 Σύστημα για τη Διαχείριση Ενέργειας
ISO 13485 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα
Η AXIA CERT επεκτείνει το πεδίο της διαπίστευσης διαρκώς και σε νέα πρότυπα.
Η AXIA CERT αναγνωρίζεται ως Ανεξάρτητος και Αμερόληπτος Φορέας και δύναται να διενεργεί επιθεωρήσεις Σχημάτων Πιστοποίησης για τα οποία, εφόσον διαπιστώνει συμμόρφωση εκδίδει Βεβαιώσεις και Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης στα Σχήματα Πιστοποίησης:
ISO 18788 Σύστημα Διαχείρισης Ιδιωτικών Λειτουργιών Ασφάλειας
ISO 26000 Σύστημα για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
ISO 22716 Σύστημα Ποιότητας για την παραγωγή καλλυντικών
ΕΛΟΤ 1439 Οργανισμός φιλικός σε πολίτες με αναπηρία-Απαιτήσεις και Συστάσεις
WCP-8001 Ιδιωτικό Σχήμα Πιστοποίησης για την καταπολέμηση της Ηθικής Παρενόχλησης – Εργασιακού Εκφοβισμού και της Άσκησης Βίας στους χώρους εργασίας (σύμφωνα με την συνθήκη C190 του ILO)
Επίσης η AXIA CERT έχει συνεργασία με εθνικούς και διεθνείς φορείς, προκειμένου να επιθεωρεί περισσότερα εξειδικευμένα πρότυπα, με σκοπό την εξυπηρέτηση και την ικανοποίηση των αναγκών όλων των συνεργατών και πελατών της

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Όταν ένας οργανισμός αποκτήσει Πιστοποιητικό ISO, φέρνει ποιοτική διάσταση και θετικά αποτελέσματα στην κοινωνία. Κατά συνέπεια, αδιαμφισβήτητα αποκτά τη φήμη, την αναγνωρισιμότητα και την εμπιστοσύνη στην υπόστασή του. Επιπλέον οφέλη που αποκομίζει ένας οργανισμός είναι τα εξής:
• Βελτίωση της δημόσιας εικόνας του
• Συμμόρφωση με την σχετική νομοθεσία (π.χ. Νόμος για τα προσωπικά δεδομένα)
• Προστιθέμενη ΑΞΙΑ στον οργανισμό και έτσι αποκτά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
• Πρόσβαση σε αγορές που απαιτούν υψηλά επίπεδα ποιότητας, ασφαλείας επιχειρησιακής συνέχειας από τους συνεργάτες τους (άμυνα, διεθνής οργανισμοί)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

H AXIA CERT γνωρίζει ότι η γνώση που συγκεντρώνει μια επιχείρηση είναι ένα σημαντικό περουσιακό στοιχείο και απαραίτητο συστατικό για την συνεχή βελτίωση της επίδοσης της. Επειδή στόχος της είναι να προσδίδει προστιθέμενη αξία στις υπηρεσίες της, προσφέρει πολυθεματικά εισαγωγικά σεμινάρια και εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις που αφορούν στην επιχειρησιακή λειτουργία των οργανισμών δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, καθώς επίσης και εκπαιδευτικά σεμινάρια στα πρότυπα ISO.
Η AXIA CERT παρέχει εκπαιδευτικά σεμινάρια στα πρότυπα ISO, καθώς επίσης και εξειδικευμένα σεμινάρια σε άλλη θεματολογία που άπτονται της επιχειρησιακής λειτουργίας ενός οργανισμού. Απευθύνονται σε όλους, όσους ενδιαφέρονται για τη θεματολογία, σε στελέχη με θέση ευθύνης και σε εργαζόμενους με την σχετική αρμοδιότητα στην εργασία τους. Ειδικά τα εκπαιδευτικά σεμινάρια στα πρότυπα ISO απευθύνονται σε υπευθύνους Συστημάτων Διαχείρισης, εσωτερικούς Επιθεωρητές και Επικεφαλής Επιθεωρητές, καθώς επίσης και Συμβούλους ανάπτυξης συστημάτων διαχείρισης.
Πραγματοποιούνται δια ζώσης ή εξ αποστάσεως και η διάρκεια τους μπορεί να είναι μιας ημέρας ή και περισσότερο. Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου ακολουθεί αξιολόγηση με προαιρετική συμμετοχή και στους επιτυχόντες χορηγείται Πιστοποιητικό με πιστοποίηση AXIA CERT. Σε άλλη περίπτωση χορηγείται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ e-class

Η AXIA CERT παρέχει υπηρεσίες εξ´ αποστάσεως εκπαιδεύσεων, μέσω της διαδικτυακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας AXIA e-Class. Προσφέρονται ενημερωτικά και εκπαιδευτικά σεμινάρια με ευρεία θεματολογία που συνεχώς εμπλουτίζεται.
Τα σεμινάρια που προσφέρονται στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης Axia e-class είναι χωρίς χρέωση!
Αφού δηλώσετε συμμετοχή https://axiacert.com/dilosi-simetohis-e-class/, θα σας σταλεί ένα email από την πλατφόρμα με το όνομα χρήστη(username) και το συνθηματικό(password), στο email που έχετε εισάγει.
Στη συνέχεια κάνετε Σύνδεση στην πλατφόρμα https://edu.axiacert.com/ και ακολουθείτε τις οδηγίες.

NEWSLETTER & SOCIAL MEDIA

Η ΑΧΙΑ CERT ανταποκρινόμενη στην τάση της εποχής έχει δημιουργήσει επαγγελματικούς λογαριασμούς και σελίδες στις δημοφιλείς πλατφόρμες LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube μέσων των οποίων μπορείτε να ενημερώνεστε για σημαντικά νέα σχετικά με την Πιστοποίηση και τη δραστηριότητα του Φορέα.
Επίσης η AXIA CERT δημοσιεύει μηνιαίο Νewsletter. Λαμβάνοντας τα Newsletters μας, θα μαθαίνετε πρώτοι τα ΝΕΑ και τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της Επιχειρησιακής Λειτουργίας & Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης.