Διαδικασία υποβολής ενστάσεων στο ΕΣΠΑ

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 5958 Τεύχος Β’ 22 Νοεμβρίου 2022 η απόφαση Αριθμ. 110565 με τίτλο: «Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων ένταξης στα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2021-2027 [(ένσταση της παρ. 7 του άρθρου 36 του ν. 4914/ 2022 (Α’ 61)].»

Αρθρο 1
Η παρούσα εφαρμόζεται μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των υποβληθεισών προτάσεων κάθε σταδίου σε όλες τις προσκλήσεις που εκδίδονται από τις Διαχειριστικές Αρχές των Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021 – 2027, και από τους Ενδιάμεσους Φορείς που ορίζονται για να ασκήσουν καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής, υπό την ευθύνη και την εποπτεία της, εξαιρουμένων των Προγραμμάτων INTERREG.

 1. Η παρούσα εφαρμόζεται και στις προσκλήσεις προς τους δυνητικούς δικαιούχους πράξεων κρατικών ενισχύσεων και ενισχύσεων ήσσονος σημασίας ή προς τους αποδέκτες της ενίσχυσης στην περίπτωση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας όπου δικαιούχος ορίζεται ο φορέας που χορηγεί την ενίσχυση. Η εκάστοτε απόφαση προκήρυξης των πράξεων αυτών δύναται να περιέχει συμπληρωματικές προς την παρούσα διατάξεις για την υποβολή των ενστάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4914/2022.

Άρθρο 2
Δικαίωμα άσκησης ένστασης
Δικαίωμα άσκησης ένστασης κατά της απόφασης απόρριψης ή ένταξης (ενδικοφανούς προσφυγής κατά την έννοια του άρθρου 25 του ν. 2690/1999) έχουν οι δυνητικοί δικαιούχοι που συμμετέχουν στη διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης προτάσεων, στο πλαίσιο πρόσκλησης για την ένταξη πράξεων στα Προγράμματα του άρθρου 1 της παρούσας. Η ένσταση ασκείται από τον δυνητικό δικαιούχο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του ή το νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο.

Άρθρο 3
Προθεσμία και τρόπος άσκησης ένστασης

 1. Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως ή ηλεκτρονικά ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο το οποίο καθιστά εφικτό τον ακριβή προσδιορισμό της ημέρας και ώρας κατάθεσής της (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ΟΠΣ/ΟΠΣΚΕ ή άλλο κατάλληλο μέσο).
 2. Η ένσταση ασκείται ενώπιον του οργάνου που εξέδωσε την εκάστοτε προσβαλλόμενη απόφαση και απευθύνεται προς τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές, τους Ενδιάμεσους φορείς ή τους λοιπούς φορείς του άρθρου 1.
 3. Η ένσταση ασκείται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας επτά (7) εργασίμων ημερών από την επομένη ημέρα της κοινοποίησης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης. Στο πλαίσιο αυτό και για την ερμηνεία ζητημάτων σχετικών με την προθεσμία τυγχάνει εφαρμογής το άρθρο 60 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

Άρθρο 4
Περιεχόμενο ένστασης – Συμπληρωματικά στοιχεία

 1. Η ένσταση αναφέρει απαραιτήτως την πράξη κατά της οποίας στρέφεται και περιέχει τους ειδικότερους λόγους για τους οποίους η εν λόγω πράξη οφείλει κατά τη γνώμη του ενιστάμενου να αναμορφωθεί, είτε λόγω έλλειψης νομιμότητας της πράξης είτε για λόγους ουσίας.
 2. Επίσης, περιλαμβάνει όλα τα δικαιολογητικά και λοιπά υποστηρικτικά έγγραφα που τεκμηριώνουν το σχετικό αίτημα.
 3. Εάν απαιτούνται περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις για την εξέταση της ένστασης, ζητούνται από την αρμόδια Υπηρεσία ή επιτροπή η οποία έχει την ευθύνη εισήγησης στο αρμόδιο όργανο για την αποδοχή ή απόρριψη της ένστασης και προσκομίζονται εντός της τασσόμενης κάθε φορά προθεσμίας. Μέχρι την προ- σκόμισή τους αναστέλλεται η προθεσμία της παρ. 3 του άρθρου 5.

Άρθρο 5
Εξέταση της ένστασης, προθεσμία έκδοσης απόφασης και κοινοποίηση

 1. Αρμόδιο όργανο για την αποδοχή ή απόρριψη της ένστασης είναι το όργανο που έχει κάθε φορά εκδώσει την προσβαλλόμενη απόφαση (άμεσα εποπτεύον όργανο του άρθρου 34 του ν. 4914/2022), μετά από εισήγηση της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής, Ενδιάμεσου Φορέα ή άλλου Φορέα ή της τυχόν Επιτροπής που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό ή που έχει σχετική αρμοδιότητα. Στο πλαίσιο αυτό τυγχάνουν εφαρμογής τα άρθρα 7, 13 και 14 του ν. 2690/1999 (Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις).
 2. Λόγο απόρριψης της ένστασης δύναται να αποτελεί και η εξάντληση της δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης ή του Προγράμματος.
 3. Οι αποφάσεις επί των ενστάσεων εκδίδονται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ένστασης. Στο πλαίσιο αυτό και για την ερμηνεία ζητημάτων σχετικών με την προθεσμία τυγχάνει εφαρμογής το άρθρο 60 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.
 4. Οι αποφάσεις επί των ενστάσεων κοινοποιούνται αμελλητί στους δυνητικούς δικαιούχους εγγράφως ή ηλεκτρονικά ή με οποιαδήποτε άλλο μέσο το οποίο κα- θιστά εφικτό τον ακριβή προσδιορισμό της ημέρας και ώρας κοινοποίησής τους (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ΟΠΣ/ΟΠΣΚΕ ή άλλο κατάλληλο μέσο).

Άρθρο 6 Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη- μοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2022